Petar Tyran

Za mnoge očekivano, za druge neočekivano a za neke znamda i ne dost točno izraženo odnosno kolportirano: Hrvatsko štampa­­r­sko društvo kao izdavač za Hrvatske novine išće dugoročno rješenje u pogledu na ure­djivanje ovoga tajednika. Ne samo da ovo izdavačko dru­štvo kao takovo triba znat­no ojačati, da bio osigurali ne­ovisnost. Svakako triba zasigurati i za Hrvatske novine, da i nadalje moru izlaziti bez pritiska sa strane, dakle niti od politike niti od samih dru­štav i organizacijov gradiš­ća­n­skih Hrvatov. U tom si je sadašnje predsjedničtvo Hštd-a složno i odlučno da u dojdućih dvi ljeti postavi ovo iz­davačko društvo na nove, ja­če temelje i da osigura pred svim i gospodarsko preživlje­nje Hrvatskih novin a tim i Kalendara Gradišće uz ostalu iz­davačku djelatnost.

Konkretni predlogi za fi­na­n­ciranje Hrvatskih novin ležu na stoli nadležnih ministarstav i činovnikov a su u­skladjeni npr. i s koruškimi Sl­o­venci ki takaj tribaju hit­no rješenje za svoj tajednik Novice. Hrvatski Savjet za narodnu grupu (Narodnosno vijeće) je jur lani jednoglasno odlučio, da triba zajedno p­o­stupati u pogledu na ojačanja i financiranje naših medijov, posebno i tiskanic, dakle i HN.

S pogledom na to da su se na saveznoj razini od­lučili, da će se ukinuti model „živih subvencijov“ potriban je drugi model financiranja Hrvat­skih novin, pred svim i u pogledu na obnovu (relaunch), znatnoga proširenja uredni­čtva, iskanja novoga glavnoga urednika ili glavne urednice okolo koga/ke se triba formirati odredjeni broj pla­će­nih urednikov i urednic, dopisnikov i dopisnic, kim bi bi­la važna zadaća da uj­edno p­ojačaju i moderniziraju nastup HN u internetu i bi pro­širili zastupljenost i nazočnost HN u webu, pred svim i u različni socijalni mediji. Sadašnjemu uredničtvu HN je jasno, da ovde triba ići velikimi koraki najpr — iako su HN bili prvi naš tiskani mediji, ki je bio dustupan i na internetu a to jur pred već od dvajset ljet dvojezično, da­kle s prijevodi i na nimškom.

Hštd a unutar njega i HN su si postavili cilj, da do jes­e­ni 2022. ljeta provedu ove najaktualnije ali i druge refo­r­me i obnove. Zato sam kao glavni urednik HN privoljio u ponudu za „žive subvencije nadležnoga“ Ministarstva znanosti, da svoj aktivni djelatni rok u toj funkciji produžim još za dvoja ljeta, dakle do 1. novembra 2022. ljeta, da bi u skupnom pothvatu i angažmanu ostvarili nakane i postavili novi urednički tīm.

S toga gledišća triba viditi i raspisano mjesto urednika ili urednice, kao početak, kao prvi korak u cijelom redu po­tribnih korakov. Sve pod tom pretpostavkom, da u budućnosti moremo osigurati zato potribne pineze. Cilj je svaka­ko da zaposlimo čim već, po mogućnosti mladih ljudi, iz kih bi se pak „rodio/la i gl. ured.!

Kategorije