Zemaljski govorač gradišćanskih zelenih, mag. Joško Vlašić, pri generalnom spravišću stranke u septembru već neće kandidirati za ovu funkciju. Naslijediti će ga Michel Reimon, jedini mandatar zelenih u Gradišćanskom zemaljskom saboru. J. Vlašić je od 2006. ljeta zemaljski govorač stranke a od 2000. u Zemaljskom saboru. Od jeseni će opet puno podučavati u gimnaziji u Pulji.

ŽELJEZNO — Donedavni zemaljski zastupnik Joško Vlašić (60), ki već neće kandidirati za zemaljskoga govorača gradišćanskih zelenih, je do zemaljskih izborov 30. maja uz mag. Gretu Krojer zastupao zelene u Saboru. Od jeseni će Velikoborištofac Vlašić opet puno podučavati na Panonskoj  gimnaziji u Gornjoj Pulji.

Zemaljsko spravišće zelenih će biti 18. septembra. Pri zemaljski izbori u maju o. lj. su zeleni dostignuli samo 4,15 % glasov. Tim je Michel Reimon (39) iz Cindrofa jedini mandatar ki zastupa interese zelenih u Zemaljskom saboru.

Kako je rekao Joško Vlašić za Hrvatski radio Orf-a Gradišće zeleni kanu, da se mlada generacija instalira kod zelenih. Ča naliže narodne grupe i podučavanje hrvatskoga jezika u Gradišću, to da je velika rana, ka je ostala. Onde da se u zadnji ljeti zaistinu nije čuda ugodalo. Na adresu Zemaljskoga školskoga savjeta odnosno na nadzorničtvo je išla konkretna kritika jer da „ovde leži na tom, da se je premalo kontroliralo, na primjer je li se zaistinu podučava ili govori tih od zakona propisanih 12 uri u čuvarnica“. Ovde da bi se moralo već i na komunalnom sektoru na to gledati i načelniki da bi se morali u pojedini seli već za to zalagati, veli Vlašić

No, ugodalo se je, da su bile narodne grupe barem teme diskusijov u Saboru pri njegovom vrimenu, je rekao Joško Vlašić u svojem dosta deprimirajućem rezimeju.     (uredn.)

Kategorije