Biškup Egidije i Astrid Eisenkopf su nedilju bili u Malom Borištofu i u Filežu kade je biškup blagoslovio orgule, a u Filežu su skupa otvorili novi općinski centar.

MALI BORIŠTOF/FILEŽ – U hrvatskom dekanatu je zadnju nedilju došlo do već vrhuncev, ki su bili u glavnom vezani uz crikvu. Veliko na van je bilo pred svim u Filežu od strani fare ali i općine najavljen dolazak biškupa Egidija i zemaljskoga poglavara Hansa Petera Doskozila prilikom kolaudacije orgulov i blagoslavljanja novoga općinskoga centra.

Samo manje je bilo poznato, da je na isti dan predvidjeno i u Malom Borištofu kolaudirati orgule. Prvo minjanje se je kazalo jur pri prvoj štaciji, kade nije došao zemaljski poglavar nego njegova zastupnica Astrid Eisenkopf.

Mali Borištof – sv. maša s biškupom i orgulami

Sveta maša u deveti jutro je bila za sve fare i filijale ke podvara fra Zoran, ipak crikva nije bila puna. Glavni celebrant je bio biškup, a nazoči su bili i svi tri franjevci dekanata, fra Zoran Tadić, fra Božidar Blažević i fra Štefan Lukašević.

Pred Gloriom je biškup s duhovniki došao na koruš i kratkom molitvom blagoslovio orgule.

Muzički je sv. mašu oblikovao Feri Fellinger na orgula sa smanjenim muškim zborom (neki člani su nastupali na paralelnoj maši u V. Borištofu) i narodom. Na samu kolaudaciju prema kraju maše je preuzeo instrumenat Zdenko Kušćer, on je vlasnik firme ka je popravila, odnosno još svenek popravlja orgule u dekanatu. Tako i maloborištofske orgule još nisu potpuno gotove.

Ove orgule imaju posebnu povijesnu vridnost, na ku je upozorila i Astrid Eisenkopf u govoru prema kraju maše. One su bile jedne od prvih orgulov ke su se po boju opet zgradile odnosno obnovile, i to 1949. ljeta. U kroniki piše, da su se u 1898. ljetu obnovljene orgule u 1. svitskom boju konfiscirale. Pri postavljanju po 2. svitskom boju se je za šurle zela rastaljena municija.
Po maši je slijedila mala agapa s jilom i pilom pred farskim domom.

Filež – gigantomanija prez orgulov

Dokle je bila u Malom Borištofu pregledna i more se reć familijarna sv. maša, je u Filežu sve stalo pod geslom veće, zmožnije, jače šaro i na efekt.

U crikvi je visilo ukupno šest zastavov, od tih ali nijedna nije bila crikvena. Pred glavnim oltarom je bila postavna visoka tribina za zbor Pax et bonum, ki je došao u prilično polovičnom sastavu. Duhovniki i miništranti su sidili pred zbočnim marijanskim oltarom, njim nasuprot Graničari. Jedino kade je bilo mjesta je bilo u škamlji i na korušu, i ako su došli gosti iz Koljnofa u velikom broju.

U samom programu za sv. mašu prilikom blagoslavljanja orgulov su bile samo dvi točke predvidjene za orgule, a i do toga nije došlo. Tako su pohodniki sv. maše mogli čuti samo na samom kraju oko tri minute dugo popravljene fileške orgule. Ostalu mašu je oblikovao zbor Pax et bonum uz snimku muzike iz stila 90-ih ljet, odnosno tamburaši Graničarov. Još i jedna jačka nije bila s narodom.

Obred maše je bio sličan maloborištofskom, s blagoslavljanjem orgulov pred Gloriom, i brojnimi riči hvale prema kraju maše, kade su se dilili dari – uglavnom kipi i žgano.

Blagoslavljanje općinskoga stana

Po sv. maši je išla povorka do novoga općinskoga centra, kade je biškup blagoslovio zgradu, ka je samo izvana gotova. Nutri je djelomično tlo gotovo, sve inštalacije kot i vrata još falu.

Po ovom svečanom aktu, koga su Graničari oblikovali je slijedio objed u hali, koga je ali financirala arhitektica. I ovde su igrali Graničari.

Kategorije