Ne samo jezik je mnogim u gradišćanskohrvatskoj zajednici nastao pretežak, nekim, kako velu, bojsek i teško razumljiv, nego im je i manjinska tematika, politička i društvena borba za opstanak domaće hrvatske zajednice, zalaganje za kulturni i jezični opstanak nastao pretežak. Pak se širi argumentacija, dostkrat još i predbacivanje, da ljudi (već) ne razumu ov hrvatski jezik, da bi ovo u medjuvrimenu bio drugi jezik nego su se ga u četiri ljeti osnovne škole (ako uopće) i doma od roditeljev i starih starjih (ako uopće) naučili. Ali koliko mladih ljudi je imalo priliku se hrvatski dalje učiti u glavni škola ili gimnazija.

U Niuzaljskom kotaru uopće ne. Na Poljanci bi još bilo najbolje, ako bi to roditelji i njeva dica koristili. Med Dolinjimi bi bilo povoljno – ako bi bilo dovoljno dice. Na jugu se u škola jako trudu, a ćemo viditi koliko su koristile hrvatske ponude u škola. Ali jezična kompetencija hrvatskoga kod mladih je katastrofalna.

Kako bi ga i razumili, kad ta jezik nikada nisu ili jako slabo naučili na višoj razini, ili ga nisu mogli ili kanili bolje naučiti, kad nisu bili u stanju ili u mogućnosti da svoj hrvatski jezik usavršavaju ili kad nisu pripravni prihvatiti ov jezik ako nije točno takov kakovim se služu doma na dvoru ili u domaćoj kuhinji.

Isto tako ili slično je i s tematikami, ke se tiču grad. Hrvatov, pitanji ka se bavu manjinskom politikom a pred svim i problematikom. Ako se ljudi ne zanimaju i se ne informiraju, ne moru ni znati. A ako ne znaju se budja otpor ki se pak završava u odbijanju o razočaranju da ništ ne razumu, da im nijedan ništ ne veli ili da ih se dovoljno ne informira. Ali je isto kako i s jezikom: Ako kanimo s njim vladati, se ga moramo učiti i naučiti, ako kanimo nešto znati ili i bolje razumiti, onda se moramo informirati. A o tomu ča je relevatno med grad. Hrvati i ča je važno za ovu manjinsku odn. narodnosnu zajednicu informiraju Hrvatske novine (naravno ne samo HN). Da to činu na hrvatskom jeziku je isto po sebi razumljivo. Ali si moraju ljudi i sami pojti po tu hranu, moraju si nabaviti i potribne alate i pribor za tu hranu a moraju biti i pripravni, da si ju kupuju/pretplatu na nju.

Dakle vraćajmo se naslovu: Ako gdo nešto kani znati i razumiti, mora i sam/a iskati informacije i objašnjena. More je najti i u naši mediji, pred svim u naši, a svakako i u HN. Samo je moraju čitati a pred svim: moraju se naučiti čitati. Nije dost biti pametan. Da bi se ta pamet mogla širiti, triba poznavati i jezik!

Kategorije