Prošli pandiljak, 13. decembra, je završio rok za prijedloge društav, VP- i SP-stranke kotno Crikve za novi Savjet za hrvatsku narodnu grupu. Savezno kancelarstvo će na osnovi toga nominirati nove savjetnice i savjetnike za novu periodu od 2022. do 2025. ljeta. Konačno odlučuje Savezno kancelarstvo o nominaciji novih savjetnikov i savjetnic. Med nominiranimi se uz poznata lica more najti i nekoliko novih zainteresiranih osob.

ŽELJEZNO/BEČ — Prošli pandiljak, 13. decembra su pale odluke za nominaciju. Hrvatski akademski klub (HAK) je jur prošli tajedan izjavio, da će predložiti svojega predsjednika Aleksa Vukovića, potpredsjednicu Veru Buranić kot i urednicu NOVOGA GLASA Maricu Zvonarić. Po jednu/jednoga ćedu podupirati HGKD, Hrvatski centar, HŠtD i KUGA. Hrvatski centar, Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču (HGKD), Hrvatsko štamparsko društvo (HŠtD) i KUGA ćedu uz jednu hakovku/jednoga hakovca predložiti generalnu tajnicu Hrvatskoga centra Gabrielu Novak-Karall i tajnicu štamparov Ritu Jandrišić za nove savjetnice.

Po sada poznati predlogi će vjerojatno broj žen u Savjetu narasti. Tako je Crikva izjavila, da će uz biškupskoga vikara Željka Odobašića ovo ljeto predložiti Melaniju Balašković, ka je ljetos preuzela peljačtvo Caritasa. A pinkovski načelnik Leo Radaković je izjavio prema HRVATSKIM NOVINAM, da je VP ispunio želje Saveznoga kancelarstva za već ravnopravnosti u ovom gremiju. VP za dojduću periodu naime predlaže tri žene i dva muže. Uz mladu gerištofsku općinsku savjetnicu Viktoriju Kuzmić, za ku bi to bila druga perioda u Savjetu, VP predlaže općinsku savjetnicu u Uzlopu Ljubu Sinovac i načelnicu Frakanave-Dolnje Pulje Angeliku Mileder. Zastupnika u Saveznom vijeću Kristofa Carića su opet predložili, iz južnoga Gradišća predlažu vicenačelnika Čembe Bernharda Herića. Radaković, sām načelnik VP-a, nije predložen za političku kuriju, nego za stranačko društvo u društvenoj kuriji, naime Djelatnu zajednicu (VP).

Stranačko društvo SP-a u društvenoj kuriji, Prezidij, predlaže Helmuta Zakalla, ki je do sada sidio u stranačkoj kuriji za Socijaldemokratsku stranku. Na mjesto Zakalla su Socijaldemokrati predložili njegovoga nasljednika kot načelnika u Cogrštofu Ivana Grujića. Ostali predlogi se poklapaju sa sadašnjimi savjetniki, naime načelnik Pajngrta Kurt Fischer, načelnik veleopćine Filež Hani Balogh, član općinskoga savjeta u veleopćini Veliki Borištof Hanzi Linzer i vicenačelnica u Gornjoj Pulji zastupnica u Zemaljskom saboru Elizabeta Trummer.

Veći udio žen ili mladih u društvenoj kuriji u predlogi nadregionalnih društav HKDa, HKDC-a i HNVŠ-a nisu prepoznatljivi. HKD je jur prošli tajedan prema HRVATSKIM NOVINAM potvrdio svoj novi, ki je ujedno stari predlog Stanka Horvata, Jožija Buranića i Didija Jurkovića. A i predlogi Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC) i Hrvatske narodne visoke škole (HNVŠ) se od zadnje periode hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu nisu preminili: HNVŠ je opet predložila Filešca Jožija Meršića i Novoseoca Haralda Ladića. A i HKDC je opet predložio Mučindrofca Haralda Horvata i predsjednika društva Martina Ivančića, ki je na protuliće u intervjuu s HRVATSKIMI NOVINAMI najavio završetak svojega savjetničkoga vrimena. Izgleda, da ćedu barem poznati obrazi u Savjetu ostati isti.