Koncertom Miroslava Škore petak se je počelo hrvatsko slavlje u Devinskom Novom Selu, ko se je subotu i nedilju nastavilo s festivalom kade su uz domaće grupe bili zastupani i sastavi iz Madjarske i Hrvatske.

 

Devinsko Novo Selo – Prošli vikend, 10. i 11. junija je Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj (HKSS) organizirao 34. hrvatski festival u Devinskom Novom Selu. Prem nesigurnoga vrimena su se sve točke mogle odvršiti kot predvidjeno.

Otvaranje izložbe kot početak festivala

Početak dvodnevnoga slavlja je bila izložba u Muzeju hrvatske kulture, kade je Rado Janković ml. predavao o povijesti tamburice. Razlagao je moguće teze i varijante i samoga porijekla ali i imena. Festival je naime stao i malo u znaku 100 ljet tamburica u Gradišću. Priredjena je bila i mala izložba kot i neki primjeri tamburic. Izložba je bila u kooperaciji s Hrvatskim kulturnim društvom u Gradišću, čiji predsjednik Stanko Horvat je bio kot jedini zastupnik jednoga društva iz Austrije nazoči.

U tri otpodne je počeo kulinarij, ki je ljetos bio posebno bogat, jer su pred svim mlade grupe proširile ponudu. Tako su Čunovski bećari imali štand, ali i čripački tancoši.

Kulturni program na maloj pozornici u vrtu uz dvor F-centra su otvorili Bizonjski tamburaši. Nadalje su nastupile Rožice i kot treta i zadnja grupa gosti iz Dolnje Lomnice (HR), tamburaši KUD-a Nova Zora.

U pol šestoj je na velikoj pozornici u dvoru F-centra počeo glavni kulturni program s tradicionalnom himnom. Goste su pozdravili predsjednik HKSS-a Radoslav Janković, hrvatski ambasador u Slovačkoj Aleksander Hajna, kot i zastupniki sela, načelnik Darko Krajčír i vicenačelnica Beata Janatová.

Slično kot i na maloj pozornici su po uvodni govori Bizonjski tamburaši bili prva točka kulturnoga programa. Ov put su nastupili u njevoj nošnji, na razliku od črnih majicov, ke su na prvom nastupu nosili. Slijedili su Ženska vokalna skupina Rožice iz Devinskoga Novoga Sela i Muško jačkarno društvo iz Hrvatskoga Jandrofa.

Četvrta točka je bila prva tančena folklorna. KUD Nova Zora je pokazao žetvene običaje. Slijedili su dva jačeni sastavi: Domaća klapa Ravnica i spojeni sastavi medjunarodnoga jačkarnoga projekta s imenom klapa Erasmus+.

Kroz kulturni program prvoga dana je peljala dvojezičnom moderacijom Nikoleta Hruškova. Većkrat su se otvorili kišobrani, ali na samu sriću i opet zatvorili. Godina nije bila prejaka, tako da je bila i za goste podnošljiva, pred svim kad nije bilo hladno.

Završna točka kulturnoga programa je bila koreografija s turopoljskimi koraki ku je predstavio opet sastav iz Dolnje Lomnice. Po kratkoj pregradnji pozornice su Čunovski bećari zaigrali tančenu zabav do prilično pol jedinaeste.

Maša i povorka u nedilju

Hrvatskom svetom mašom u jedinaesti dopodne je počeo drugi dan hrvatskoga festivala. Sv. mašu je služio mjesni farnik Andrej Kalamen a muzički su oblikovali mašu zbor Rosica i KUD Nova Zora. Po sv. maši su folkloraši iz Hrvatske dali mali koncert, a na kraju su zatancali i kolo uz turopoljske melodije.

U tri otpodne je slijedila povorka kroz stari dio Devinskoga Novoga Sela. Početak je bio u Vili Koštalovoj, sidišće načelnika, kade je bio pripravan i mali prijam.

Po ulici Na vyhliadke i Na grbi je došla povorka do obitelji Balaž, kade je bila priredjena jedina štacija. Ovde se je i zatancalo, dokle se je u samoj povorki igralo. Završetak ovoga mimohoda je bio u dvoru F- centra, kade je u peti počeo kulturni program s domaćimi grupami.

Ov put je Rosica jačila himnu i veljek nastavila svojim programom kade su jačili solo med drugim Oto i Eva Gregor.

Došla je prva tančena točka. Miniljuljanka je predstavila koreografiju Ja tr ti. Veljek zatim je Ljuljanka predstavila Posavinu. Slijedile su muzičke točke Chorvatanke iz Hrvatskoga grupa i Čripa iz Devinskoga Novoga Sela.

Dičji folklorni sastav Grbarčieta je pokazao Slavoniju, dokle je Ljuljanka pokazala Medjimurje po kratkom nastupu Čunovskih bećarov, ov put u nošnji na razliku od subote zvečera.

Prema kraju je nastupao tamburaški orkestar Konjic a sam završetak je bio velik tamburaški sastav svih nazočnih s jačkami Od onde smo mi i Večeras je naša fešta.

Po kulturnom programu je slijedila zabav, ov put s Koprivami iz Petrovoga Sela. Tokom nedilje je bio isto tako kulinarij u malom dvoru. Svi štandi već nisu imali otvoreno, jer su u subotu jur sve prodali, iako je bilo u nedilju znatno već ljudi na festivalu nego u subotu.

Petak Škoro otvarao hrvatsko slavlje

Općina Devinsko Novo Selo je proširilo festivalsku ponudu u petak. Miroslav Škoro je zabavljao na velikoj pozornici. Na razliku od festivala, kada se beru samo dobrovoljni dari, je općina prosila ulaz, ipak je bila priredba dobro poiskana. A gosti su uživali jako dobro raspoloženoga Škora uz pratnju dobrih muzičarov.

Samo u petak je bila grupa iz Austrije iz Fileža nazoči, ali ne kot izvodjači nego kot gosti ki su svečevali momački večer.

Kristijan Karall

Kategorije