U prvom tajednu školskih praznikov se je u Velikom Borištofu održao jur tradicionalni Hrvatski kemp Hrvatskoga kulturnoga društva. I ljetos se je dici nudio opet šarolik i veseo program.

Od 4. do 7 julija je Hrvatsko kulturno društvo i ljetos opet priredilo Hrvatski kemp za dicu u starosti od osam do dvanaest ljet, ka dobro vladaju hrvatskim jezikom. Ovo je bila prva od ukupno tri različnih ponudov za dicu u toku praznikov od strani HKD-a.

Održao se je kemp u dvojezičnoj sridnjoj školi u Velikom Borištofu, kade se nije samo održao jedan dio dnevnoga programa, nego kade su diozimateljice i diozimatelji skupa s pet podvaratelji i prenoćevali u školskoj dvorani za tijelovježbanje. Ukupno 27 dice - toliko kot jur dugo ne - je ljetos sudjelivalo pri Hrvatskom kempu. U prispodobi s prošlim ljetom, kada je sudjelivalo samo 12 dice, je ovo jako pozitivan razvitak. Vera Buranić, ka je peljala ljetos opet ov Hrvatski kemp misli, da su dica, kim se je prošlo ljeto dobro vidilo, motivirala drugu dicu i je tako načinili znatiželjne na ov skupni tajedan.

Dokle je većina došla iz sridnjega Gradišća, su se ali takaj najavila troja dica iz sjevera. Zvana toga je sudjelivala i jedna podvaračica iz južnoga Gradišća. Dica su tako imali mogućnost ne samo prebaviti tajedan s poznatimi obrazi iz okolice i susjedskih sel, nego upoznati drugu dicu i tako sklopiti i nova prijateljstva.

Šarolik program za dicu

Vera Buranić, je istaknula dobro znanje hrvatskoga jezika dice. Zvana toga da su se i trsila koristiti jezik i se medjusobno pominati po hrvatsku.

Iako je jezik bio važan aspekt dičjega kempa Hrvatskoga kulturnoga društva, je stao pred svim i šarolik program i zanimljiva ponuda u centru pažnje. Tako su i dica, ka su jur već puti sudjelivala pri Hrvatskom kempu, opet doživila ča novoga.

Prvi dan je stao u znaku upoznavanja. Iskanje kinča (Schnitzeljagd) je dicu na primjer peljao kroz Veliki Borištof, a kot malu nagradu su si zatim smila izibrati slatki dar. Ostale dane, je uz različne igre, pred svim i kreativno djelovanje preuzelo - i zbog čemernoga vrimena - velik dio programa. Tako je Vera Buranić istaknula na primjer djelaonicu za lončarenje kod Anice Košćan u Lučmanu, ča se je dici osebujno dopadalo. Kreativna su dica zvana toga mogla nastat pri oblikovanju taškov i kapicov, ke su mogli šaro i po vlašćoj fantaziji namoljati. Nadalje su mogle mlade diozimateljice i diozimatelji sudjelivati pri filmskoj djelaonici, ku su peljali Filip Hauck-Tyran i Tome Janković. Konačni filmski produkt, pri kom su dica mogla i aktivno sudjelivati i na primjer peljati režiju i kameru, se je na zadnje otpodne prezentirao i roditeljem. Film se more zvana toga pogledati i na webstranici HKD-a, kade stoji zainteresiranim za razgledivanje na raspolaganje.

Program je zvana toga sadržao i športske aktivnosti. Posebni vrhunac je zato bio pohod parka za splaznenje u Lučmanu, kade su se dica mogla slobodno igrati i pokazati svoje športske sposobnosti.

Velika ljetna ponuda HKD-a za dicu

Bilanca ovoga dičjega tajedna je ispala jako pozitivna i more se pogledati najzad na uspješni kemp, je rekla Vera Buranić. Mlade sudionice i sudioniki se na svaki način jur veselu na dojduće ljeto i su jur najavili njevo zanimanje!

Ukupno tri različne ponude nudi Hrvatsko kulturno društvo ljetos opet za dicu u starosti od osam do šestnaest ljet.

Tako se je ov tajedan održao takozvani Hrvatski tajedan u Stinjaki, ki je mišljen za dicu, ka slablje vladaju hrvatskim jezikom. Nadalje će se koncem miseca, i to od 24. do 29. julija održati jezični tečaj u Puli, u Istri. Pri ovom tečaju će sudjelivati mladina, ka pohadja 7. do 10. školski stupanj.