Petak, 3. septembra je Znanstveni institut pozvao u socijalni centar u Trajštof na predavanje mag. Moriške Jahns s naslovom »Da se ne pozabi – stari časi, lipi časi?«. Na vrlo zanimljiv način i sa šalnimi anegdotami je opisala život u 20. stoljeću u Gradišću, osebujno ali u Mjenovu i okolišni seli.

Jur pred šestimi ljeti je dvojezična biblioteka Mjenovo pitala 84-ljetnu Jahns, je li nebi mogla držati predavanje, na temu po vlašćem izboru. Kad je ončas dočula, da su se u Beču častile žene za njevo važno djelovanje u času boja, joj je ova tema tako ležala na srcu, da je po svetila predavanje ženam i majkam i životu pred oko 100 ljeti. Dokle se o muži u prvom i drugom svitskom boju svenek čuda doznaje u televiziji i drugi medija, se na ženske zasluge ove dobe čudakrat pozabi, je razložila mag. Moriška Jahns na početku priredbe.

Ženska uloga je ada bila važni aspekt predavanja, na koga su došli oko 30 ljudi iz Poljanci, ali i iz sridnjega Gradišća. Zanimljivo je bilo kako je predavačica mogla svenek istaknuti žensku ulogu i ju tako častiti, i ako je bila samo kratka opomena ili komentar.

Predavanje je uključilo i postanak zemlje Gradišće – kad su se Hrvati nezgodno podilili na četire države – i dao jasni pregled o životu u času boja, kad je velik dio mužev u selu falio, ali i o pobojnom vrimenu i tehničkom razvitku 50ih ljet, kad su došli prvi traktori, električna struja i drugi moderni stroji u gradišćanska sela i je Beč za čuda ljude nastao druga domovina.

Nije ali samo bio sadržaj predavanja, ki je fascinirao slušateljice i slušatelje. Živi način povidanja Moriške Jahns o dogodjaji i svakidašnjici u selu, je goste tako oduševio kot i sama tematika. Bilo je pravo veselje pratiti predavanje i otkriti stare čase, ki se toliko razlikuje od sadašnjosti. A ta jedna ili druga šalna uspomena i osobni doživljaj je dodatno pridonesao ugodnomu i veselomu večeru.

Za predavanje je 84-ljetna ispitivala već od 10 ljudi, sve svidoke vrimena. Razgovori, ki su se u okviru ispitivanja peljali, i uspomene, ke su ljudi dilili s Moriškom Jahns su se djelomično preštali na predavanju. Pomogli i podupirali su predavačicu pri tom nje kćer Lidija Jankovič, kot i Iren Daraboš i Petar Buzanić. Muzički oblikovao je predavanje Roman Prikosović na harmoniki. Igrao je pred svim jačke, ke su jur u »stari časi« zaglušale na zabava i na krčmi.

Na koncu priredbe su gosti imali još mogućnost staviti pitanja i diliti iskustva i uspomene na stare čase u razgovoru. Po konačnoj jački Romana Prikosovića, je Znanstveni institut pozvao na malo okripljenje na bife.

Usput se je nudila mogućnost razgledivanja putujuće izložbe Hrvatskoga kulturnoga društva o narodni grupa Gradišća, ku je nastavila trajštofska sekcija HKD-a »Mrkvari«. Zvana toga su se mogli nabaviti različne knjige Znanstvenoga instituta kot i dvojezične biblioteke Mjenovo: Knjiga mag. Moriške Jahns je ov večer naravno bila osebujno obljubljena, a pravo tako!

Slike