Izbori u Madjarskoj

Došlo je do brojnih promjenov na poziciji načelnika, ali isto tako i kot zastupničtva u hrvatski samouprava na seoskoj ali i na županijskoj razini. U Starom Gradu nisu priredili izbore za hrvatsku samoupravu.

Budimpešta – Prošlu nedilju su državljani Madjarske uz EU izbore imali i lokalne i narodnosne izbore. U hrvatski seli na madjarskoj strani imaju i nove ali neki načelniki su ostali na svojoj poziciji.

Tako je bez protukandidatov postala načelnica Kemlje Gizella Eller (90 glasi), Pišti Krizmanić u Hrvatskom Židanu (359), Vince Hergović u Plajgoru (41), Katica Konczer u Gornjem Četaru (184) i Vilmoš Bugnić u Hrvatski Šica (104).

Tri kandidate su imali u Bizonji: dosadašnju načelnicu Eriku Márkus (545), Roberta Kammerhoffera (143) i Jánosa Herczega (85) a u Umoku: Lajosa Horvátha (239), Dániela Nagya (172) i Antala Horvátha (48).

Tako je načelnica Bizonje Erika Márkus dobila povjerenje za još pet ljet od svojih stanovnikov a Umok ima novoga načelnika s Lajosem Horváthom.

Dva kandidati su predali svoju kandidaturu u Vedešinu, Koljnofu, Undi, Prisiki i Nardi. U Vedešinu je dosadašnja načelnica Adrienn Kovács (131) izgubila protiv Kristófa Tömördyja (148).

U Koljnofu su isto promjene. Dosadašnji načelnik Franjo Grubić (405) je izgubio protiv kandidata Mladih demokratov i Kršćanskodemokratske stranke Matije Firtla (624).

Uži rezultat je postao u Undi, kade je dosadašnji načelnik Tamás Pintér (115) pobjedio protukandidata Gábora Franka (104). Velikom razlikom je pobjedio Joško Kornfeind (184) a Krisztiánné Kóosz je dobila 103 glasov manje (81) u Prisiki.

Dr. Kristina Glavanić je s velikom većinom izabrana za načelnicu Narde (228) a nje protukandidatica Lajosné Kányási je dobila 18 glasov. U Petrovom Selu je izabrana dr. Mónika Gáspár (489).

Velike promjene kod samoupravov

Kod hrvatskih mjesnih samoupravov je došlo do velikih promjenov. U Kemlji uz Jánosné Ronczai (112), Jánosné Vecsei (106) i Józsefné Takács (97) su nove zastupnice Tóthné Adrigán Fatime (101) i Dóra Megyimóri (95).

U Bizonji je postala potpuno nova hrvatsku samoupravu s novimi člani, tako ćedu nadalje zastupati Hrvate ovde na tromedji Klaudija Radić Šmatović (242), Balaž Martinšić (215), Žolt Prager (214) Mátyás Hiltser (205) i Kitti-Novak Fabšić (193).

U Umoku ni promjenov. Dosadašnji zastupniki su dobili nanovič povjerenje a to su: Józsefné Kozák (359), dr. Adam Horvath (34) i László Pintér (33). Isto tako u susjednom selu u Vedešinu: Franjo Völgyi (53), Tamás Horváth (43) i Marija Pilšić (41).

U Šopronu po nenadijanoj smrti bivšega predsjednika dr. Jánosa Grubića je ostao samo dr. Franjo Pajrić (63) ki je do sada bio a uz njega su novi zastupniki: Józsefné Rádler (24), Miklós Pócsi (20), Tome Pajrić (18) i Čaba Begović (16).

U Koljnofu trimi od bivših zastupnikov se već nisu kandidirali, tako uz predsjednicu Marijanu Pajrić (216) imaju nove zastupnike a to: Maricu Grubić (180), Franja Grubića (157), Moniku Tachner Egrešić (150) i Anitu Pajrić (138).

U Horpaču je ostao stari tim Joško Egrešić (22), Dongó János Péterne (22) i Prikoszovits Antal (14) a nova članica je Jánosné Czupy (24).

U susjednom selu u Undi su nove zastupnice Djurdjica Kiš (100), Sabina Balogh (93), Marta Vertetić (92) a Anamarija Haniš (90) i Nikoleta Gati Balogh (89) su i dosada bile članice mjesne hrvatske samouprave.

U Prisiki imaju dva nove zastupnike a to Adama Singera (78) i Pala Petera Szentesa (74) a ostali su Pal Nickl (99), József Kornfeind (95) i Edit Kelemen (85).

U Hrvatskom Židanu su novi člani Mirjana Šteiner (211), Andras Pantos (169) i Vivien Holler (160) a Gabor Csizmazia (199) i Tamas Kovač (191) ćedu i nadalje ostati zastupniki.

U Čepregu je uz dosadašnje zastupnike nova Tiborné Ridavics (12) a ostale su na svojoj funkciji Marija Kralj Kiss (34), Tóth István Antalné (29) i Olah-Kutrovits Andrea (26).

U malom Plajgoru su uz Vincu Hergovića (19) novi člani Zita Feher (23) i Magdolna Maria Hábetler Gregorichné (19).

U Kisegu je dosadašnji predsjednik Sandor Petković (106) uz Julijanu Brezović (95) dobio nove člane a to: Matiju Štefanića (97), Dušana Petkovića (94) i Martona Rieglera (66).

U Nardi jedina dosadašnja zastupnica Dora Kolnhofer Nemeth (98) je uz sebe dobila nove člane: Gáborné Békési (107), Ildiku Bosits Pollákné (95), Dr. Sandora Horvatha (93) i Bernadettu Kozma Száraz (93).

U drugi seli Pinčene doline je manje promjenov. U Gornjem Četaru je jedini novi član Gabor Pulczer (61) a ostale su Katica Konczer (65), Vera Pezenhoffer (64), Ana Poljak Saller (64) i Antalné Pezenhoffer (63).

U Hrvatski Šica je jedina nova zastupnica Anna Petra Simon Némethne (34) uz Judit Habetler (39) i Maria Eszter Pock Hábetlerné (34).

Trimi u Petrovom Selu – Rajmund Filipović (303), Ana Škrapić Timar (268) i dr. Andrija Handler (264) su ostali na poziciji – a novi zastupniki su Sabina Kapitar Wagner (217) i Tamaš Handler (210).

U županijskom centru u Sambotelu su došle isto promjene med člani zastupnikov. Novi su: Gáborne Benčić (119), Józsefné Horváth (111) Elemérné Sándor (109). Ostao je još u zastupničkom tijelu Franjo Jurašić (146) i Jánosné Horvath (125).

Najveća promjena je u Starom Gradu, kade si je Joško Tolnai povukao kandidaturu a za njim i ostali kandidati, tako u ovom gradu nisu mogli prirediti izbore.

Dvi liste na županijskoj razini

Kod županijskih listov je Organizacija Hrvati-Horvátok pod peljanjem dr. Franja Pajrića u Jursko-mošonsko-šopronskoj županiji s 4 mandati osvojio većinu. Člani županijske samouprave su: Franjo Grubić, Balaž Martinšić, Dóra Megyimóri, Marijana Pajrić, Klaudija Radić Šmatović, Renata Toth-Novak i Marija Pilšić.

U Željeznoj županiji je kandidiralo samo Društvo Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj i oni imaju sljedeće zastupnike: Dr. Kristina Glavanić, Rajmund Filipović, Vince Hergović, Fra- njo Jurašić, Zoltan Keresztes, Sandor Petković i Jadranka Toth.

Ingrid Klemenšić