Prošli tajedan su u Beču u Ministarstvu za obrazovanje održali četvrtu po redu konferenciju o manjinskom ško­l­stvu, pri čemu su sudjelovali zastupniki Ministarstva, Zemaljskih školskih savjetov iz Gradišća i Koruške kao i zastupniki društav ovih dvih n­a­rodnih grup i Romov. Cilj je ovih konferencijov da služu pred svim skupnomu dijalogu, razmjeni i diskusiji. 

BEČ — Pri ovoj 4. Konfere­n­ciji o manjinskom školstvu je sudjelovala i nadzornica za hr­vatsko školstvo u Gradišću, mag. Karin Vukman-Artner, ka je prezentirala različne proje­k­te, ki teču odosno je kanu pokrenuti u budućnosti. Tomu slišu opisi kompetencije i jezi­čni portfolio, ke su „pilotirali u Gradišću i ćedu sada implementirati u dvojezično podu­ča­vanje“ je rekla Vukman-Artner, ka želji posvetiti veću pažnju takozvanomu „…imerznomu po­dučavanju, kako se jur du­glji čas uspješno praktirica u dvojezični, ods. slovenski šk­o­la u Koruškoj. Kako je nadzor­nica Vukman-Artner opisala ov projekt radi se „…o imerznom pod­učavanju, ča znači da di­ca zaronu u jezik. Tako npr. postoji mogućnost da se na neki dan u tajednu podučava samo na hrvatskom (ili ugarskom), da se sve djela na tom ma­njin­skom jeziku i da se razgovara samo na tom jeziku.“ Kako je na­dalje rekla Karin Vukman - Artner za Hrvatski radio Orf-a Gradišće „ovo se tiče pred svim osnovnih škol, ali i seku­n­darnoga stepena (tj. i glavnih škol i novih sridnjih škol ods. gimnazijov). „Ovakovo imerzno podučavanje je sigurno zanimljivo i na dvojezični razredi u sekundarnom stepenu, ali organizacija je bez sumlje laglja u osnovnoj školi“ je istaknula Karin Vukman-Artner.

U tijeku je projekt opisiva­nja kompetencijov za sekun­darni stepen II, na kom djelaju skupa s koruškimi Slovenci. Polag izjave nadzornice Vukman-Artner su se bavili i maturom za hrvatski i ugarski kao i tudji jeziki na gradišćanski škola. Izuzeta je u ovom slu­ča­ju Dvojezična gimnazija Borta. A takaj da se i s Romi djela na školskom projektu.

Koruški Slovenci su očigle­d­no mogli uvjeriti nadzornicu Vukman-Artner o svojem mo­delu imerzije (= potonuće, u­r­o­njenje) na gradišćanski škola. Koruški Slovenci su predstavili imerzivno podučavanje, ko su i u Gradišću pred par ljet evaluirali. Nadzornica mag. K­arin Vukman-Artner kani opet upeljati model imerzije. 

U pogledu na predvidjenu reformu naobrazbe su si pri konferenciji bili složni, da se mora uključiti manjine. Dojduća konferencija o manjin­skom školstvu će naredno biti kljetu u Beču.

(uredn.)

Kategorije