Ljudi, ki po zimi kuru na drvo, imaju sporedni produkt – pepeo. Pepeo od drva se je pred svim prije čuda hasnovalo kot prirodno gnjojivo u vrtu. Pepeo sadrži hranjive tvari, ke moru – ako su dobro iskorišćene – biti tlu od koristi. Ipak se mora paziti.

Ki pepeo hasnovati

Pepeo nije pepeo. Ako se drvo požge, se u pepelu koncentriraju svi mineralni sastojki bivše biljke. To je većim dijelom kalcij (25-45%), magneziji kalij (po 3-6%), fosforpentoksid (2-3%) i još male količine željeza, mangana, natrija i bora.

Odvisno od porijekla i kvaliteta drva more pepeo sadržati i otrovni teški metali kot kadmij, olovo ili krom. Zato je jako važno, da se pepeo sastoji samo od drva ili drugoga biljnoga materijala. Ugljen, brikete, natiskani papir ili lakirano drvo se nesmu hasnovati. A i kod drva se triba paziti. Ako ne poznate porijeklo drva, ako je drvo stalo uz fabrike ili velike ceste, budite pažljivi i ne koristite ov pepeo u kuhinjskom vrtu – drugačije imate ove škodne tvari u vašoj hrani.

Kako djeluje pepeo

Hranjive tvari u pepelu su lako dostupne, jer je ugljik kod požganja istikao. Kalcijum oksid, ki je onda dostupan, poznat je i po pojmu negašeno vapno. Teška tla puna ilovače ili gline se pepelom moru ovapniti. U reakciji s vodom se poviši ph-vridnost tla i kalcij je dostupan za biljke. Zvana toga fungira kalcij, ako tlo sadrži dosta humusa, kot električni most med humusom i glinom i omogućuje tvorbu stabilnih agregatov u tlu, ke poboljšaju kvalitet tla. Laka, pješćana tla, medjutim, se bolje ne tretiraju vapnom, ar se brzo nasitu.

Ke biljke podnosu pepeo

Bazično djelovanje pepela se ne smi podcijeniti: Uprav zbog toga ar je vapno tako lako dostupno, postoji pogibel, da se tlo nasiti vapnom. S tim se i poviši ph-vridnost tla. Posljedice toga moru biti, da ćedu biljke, ke su onde rasle, zginuti, jer ne moru primiti hranjive tvari iz takove zemlje. Posebno lako se to stane, ako se biljke kot rododendron, borovnice ili paprute ovapnu. One tribaju kisela tla, znači pepeo je krivi dodatak zemlji. Postoju ali i biljke, ke rado rastu u vapnenom tlu. To su na primjer bršljan, octak, a i jagode.

Pepeo kot gnjojivo

Prije nego se koristi pepeo u vrtu bi se uvijek tribalo napraviti test ph-vridnosti tla. U slučaju da je tlo samo slabo kiselo, neutralno ili alkalično, se pepeo bolje uopće ili samo u mali količina hasnuje. Pepeo naškodi lišću biljkov, zato je zima, kada su gredice prazne i biljke u pauzi, dobro vrime za posipanje pepela. Pepeo ne sadrži dušika ili drugi organični materijal, to se tlu mora dodati na drugi način. Nadalje se pepeo more i u tanki sloji dodati kompostu, osebujno onda, ako ste stavili posebno „kisele“ stvari kot na primjer orihovo ili hrastovo lišće.

Kategorije