U predivnom gradu Vasto u regiji Molisi u južnoj Italiji moliškohrvatska Zaklada Agostina Piccoli iz Mundimitra je bila domaćin seminara slavskih manjin (AGSM) unutar Federalistične unije europskih narodnosti (FUEN) od 30. septembra do 2. oktobra. U FUEN-u, krovnoj organizaciji europskih manjin i narodnosti imaju slavenske manjine svoju djelatnu grupu kao npr. i nimške narodne grupe u različni zemlja širom Europe ili grupa, ka se posebno bavi obrazovanjem. Glavni cilji ovoga seminara AGSM-a, ki postoji od 1996. ljeta i u sebi uključuje 29 slavenskih organizacijov iz 15 zemalj je bilo bolje upoznavanje, kako se more ojačati pravna i obrazovna situacija u domicilni država a ne na zadnje i kako se more ojačati položaj hrvatske narodnosti u regiji Molise, ku službena Italija priznaje samo kao posebnu starinsku etničku grupu a tim zapravo nimaju nikakova manjinska prava.

VASTO/ŠTIFILIČ/MUNDIMITAR — Kako je rekao projektni menedžer FUEN-a Matic Grmovšek uredniku ORF-a Gradišće Marki Blažeti pri seminaru u južnotalijanskom gradu Vasto „15 zastupnikov manjinskih organizacijov iz devet slavskih manjin i sedam europskih držav je došlo u Molise da bi izlagali svoje perspektive i se vrnuli po mogućnosti i s nekimi novimi“. Kako je nadalje naglasio Matic Grmovšek, „ov seminar je bila dobra prilika za moliške Hrvate, da se moru sami predstaviti, da pokažu, kade i kako oni živu i da tematiziraju svoje probleme i poteškoće ali da u isti čas i prezentiraju pozitivne stvari. Udruga »Zaklada Agostina Piccoli« kao zastupnica moliških Hrvatov je od 2018. ljeta član FUEN-a, a to uz snažnu potporu i zastupnikov gradišćanskih Hrvatov iz Hrvatskoga centra u Beču i HKDa u Gradišću u ovoj medjunarodnoj organizaciji.

Kako je rekao Antonio Sammartino oni za svoju hrvatsku zajednicu kanu postignuti, da budu i politički zastupani u četiri općina kade živu ili su živili Hrvatice i Hrvati, u regionalni parlamenti a pred svim i da bi se hrvatski jezik podučavao u škola. Radi se o četiri seli Mundimitar, Štifilič, Kruč i Tavela (Tavenna). Kako su rekli i načelnik Mundimitra Sergio Sammartino, načelnik Tavele Paulo Cirulli a takaj i školska direktorica ove regije Tamara Isler, cilj bi bio dici posredovati hrvatski jezik, da bi znali barem govoriti hrvatski a isto tako i pravice i običaje a ne na zadnje i tipičnosti narodne nošnje. Problem je, da u ovi seli već nimaju škole, jer je premalo dice. Drugi problem je takaj, da haraju i brojna ne slaganja med brojnimi društvi u ovi seli a isto i unutar sel.

Uz vrlo bogatu razmjenu iskustav med zastupniki slavenskih manjin, med njimi posebno i gradišćanskih Hrvatov i Łužičkih Sorbov je ov seminar AGSM-a zaključio, da će se zalagati da moliški Hrvati budu u budućnosti i politički zastupani u dotični općina, regiji a po mogućnosti i na državnoj razini, da se tribaju i Republika Hrvatska i Republika Italija najti u skupni politički i diplomatski razgovori i dogovori da bude došlo do reciprociteta med ovimi dvimi državami i u pogledu na svoje manjine. Hrvatska naime talijanskoj manjini daje vrlo opsežna i društvena i kulturna kao i politička prava, ali Italija na drugu stranu ne želji Hrvate ni priznati kao narodnu grupu a de ne govorimo o drugi stvari.

AGSM je u medjuvrimenu jur inicirao projekt, da se po mogućnosti o čim već slavenskih manjin unutar FUEN-a napravi informativni film. Počeli su, kako čuda puti, koruški Slovenci u Austriji, ki su vrlo jako zastupani u FUEN-u. Po tom uzoru bi tribala za redom i druge slavenke manjine same napraviti ovakov film o sebi, naravno uz duhovnu i pineznu potporu i FUEN-a, ki svoje materijalne izvore vuče pred svim iz Ministarstva unutarnjih poslov u Nimškoj i iz Republike Madjarske. Za dojdući seminar AGSM-a u 2022. ljetu su Srbi u Hrvatskoj najavili da bi ga željili organizirati. Ali o tom još nije pala odluka.

Slike