Biblija je puna od Boga nadahnutih riči. U Bibliji Bog podučava človika. Filozofi su si kroz stoljeća stavljali mnoga pitanja o žitku, a Biblija daje odgovore. Mi moremo biti sigurni, da u Bibliji nije falingov. Jezuš je jednoč pitao: „Ča je laglje reći: Otpušćaju Ti se grihi Tvoji, ili reći: Stani se i hodi!?“ (Mate 9, 5). I onda je dokazao, da ima moć oprostiti grihe tim, da je ozdravio kapljom udrenoga. Da su komu grihi oprošćeni ne vidimo vlašćimi očima, ali vidimo, kad gdo more hoditi, ako pred tim nije mogao.

Ako Božja rič valja za ono, ča moremo verificirati našimi ćutili, onda moremo zaključiti, da valja i za područja, za ka nimamo empirijske dokaze.
Biblija je svenek aktualna. Bog je svenek isti. On se ne minja. Ali i človičja natura se ne minja. Tehnika napreduje, ali človičje potriboće i čežnje su svenek iste. I tako u Knjigi prodikačev (Kohelet 1,9) stoji, da nije „ništ novoga pod suncem“. Dokle človičanstvo išće ljubav i zadovoljstvo na krivi mjesti, nam Bog, naš Stvoritelj, u Bibliji govori, kako moremo nastati srićni. Njegova rič je tako važna, da je Jezuš rekao: „Ne živi človik o samom kruhu, nego o svakoj riči, ka dohadja iz ust Božjih!“ (Mate 4, 4). Ako kanimo živiti ispunjen žitak, moramo slušati rič Božju i rediti se po njoj.
U svitu je toliko krivih doktrinov, misli, principijov, da nam Biblija nudi mirilo, da bi mogli razlikovati istinu od laži. U Bibliji stoji, kakov je Bog. Ali človik se mnogokrat klanja krivim Bogom, kad ne spoznava pravoga Boga. Biblija nam nudi recept, kako osloboditi se griha i njegovih posljedic. U Drugom Pismu Timoteju čitamo (3, 15): „Sveta Pisma te moru podučiti na spasenje, ko dohadja po vjeri u Kristuša Jezuša“. Meditirajući Božju rič i držati se nje, je garant za uspješan žitak: „Neka knjiga Zakona bude na usti tvoji: premišljavaj o njoj dan i noć, da bi vjerno držao sve ča je u njoj napisano: samo ćeš onda biti srićan i ugodat će ti se, ča poduzameš (Jošua 1, 8). Božja rič človika pelja kroz žitak i on nastaje mudar: „Učit ću te, put ti kazati, po kom ti je pojti, tanačit ću ti, oko moje će bditi nad tobom“ (Psalam 32, 8). Biblija nam pomaže, da ne trošime zaman vrime našega žitka: Tako će svaki, ki ove moje riči čuje i je ispunjuje, spodoban biti mudromu mužu, ki je svoju hižu zgradio na skalinu (Mate 7, 24).
Biblija je Božja rič, ku moremo ignorirati na vlašću škodu, istotako kot bi ignorirali recimo Zakon o gravitaciji. Študijum Biblije moremo prispodobiti s kopanjem za zlatom. Budemo li površni, najt ćemo nek malo zlatoga praha. Čim diblje uronimo u nju, tim veća će biti nagrada za naš trud.
(Agnjica Schuster)

Kategorije