Folklorna grupa proširuje svoje djelovanje na čuvarnice. Tako su na Pervana i u Malom Borištofu predstavili dičje jačke, ke su otiskane u njevoj broširi „Za male i velike” i ke ćedu se objaviti i na YouTubeu.

Pervane/Mali Borištof – Glavno djelovanje Hajdenjakov u zadnji ljeti je bilo usmjereno na narašćaj odnosno na školare i još manju dicu. Tako su se objavili videoclipi s kratkimi emisijami na različne teme (na primjer: ljetne dobe, nošnje, puži, ...) u internetu (https:// hajdenjaki.at) a lani i ljetos objavljuju Hajdenjaki jačke iz knjižice za dicu imenom Za male i velike.

Devet ovih jačkov su predstavili u čuvarnica u Malom Borištofu i na Pervana zadnji petak, 24. februara. Uzato su pripravili popratni program od ukupno 45 minut. Početak je bila poznata jačka za majkin dan Moja majka veli. Po kratkom pozdravu i predstavljanju grupe slijedila je Marica rožica. Pred tretom jačkom Ja sam muzikaš predstavili su dici tambure, ke su mogli sprobirati, početo od berdov ča do bisernice.

Poučnu uru su Hajdenjaki nastavili s Deset malih prstov kade su dica morala svenek za jedan prst već pokazati, odnosno za jednoga manje. Kod jačke Ure moje tucaju su dica igrala na udaraljka skupa s tamburaši. Dojduća točka se je posebno dici u Malom Borištofu vidila. Ovde su imala mogućnost da si obliču velike muške čižme i načinu par korakov. Na to je slijedila jačka Antuntun, Antuntun ku su si posebno glasno jačili na Pervana.
Predzadnja jačka je bila Ču, ču, ču se vozi vlak. Ovde su se kod svake štrofe spomenuta dica stala i podužila kaču dokle su bila uključena sva dica, a isto tako i čuvarničarke.

Pred zadnjom jačkom Puž, puž pusti roge van su imala dica mogućnost si oblići pojedine dijele nošnje kot halje ili rupce. Ti ki su kanili su tancali na završetak kolo.

Ove medjutočke i animiranje dice je u glavnom oblikovala predsjednica Hajdenjakov Marica Zvonarić.

Od čuvarničarke za čuvarnice

Ideju na ovom pohodu u čuvarnica je imala Barbara Karall, dugoljetni član Hajdenjakov, ka je sama čuvarničarka. Duglje je duralo do realizacije, pred svim je bilo teško najti sastav ki more po tajednu u djelatno vrime nastupati, tako Kristijan Karall, peljač tamburašev.

Pomoću Gisele Čenar i Ferija Fellingera, ki su jur ponekad odnosno većkrat uskočili se je našao mali sastav ki je bio jutro u deveti u čuvarnici u Malom Borištofu i u pol jedinaestoj u Campusu na Pervana.

Dica su bila oduševljena i su velikim zanimanjem sudjelivala pri jačenju, tancanju odnosno igranju. A pojedine čuvarničarke su si željile da većkrat dojdu Hajdenjaki jer su bila dica tako na miru.

Na Pervana se je na zadnji dio programa priključio i 1. razred osnovne škole.

Nastavak ovoga projekta i daljnji plani

Hajdenjaki su danas petak, 3. marca u čuvarnici u Filežu. Nadalje namjeravaju folkloraši da idu u Mjenovo, a isto tako je pozvala Marija Zvonarić tamburaše u Bajngrob.

Na svaki način kanu Hajdenjaki skoro sve jačke iz knjižice Za male i velike postaviti u internet, jednoč kot karaoke verziju a jednoč s jačenjem kade se vidi odgovarajući tekst u videosnimki. Ova besplatna ponuda je pred svim mišljena za čuvarnice i škole i se more najti na webstranici Hajdenjakov odnosno na YouTubeu.

Kristijan Karall