Nedilju, 31. oktobra, je Hrvatsko kulturno društvo (HKD) u Gradišću pozvalo na svoju generalnu sjednicu u hotel Wilhelminenhof u Trajštof, u sjeverno Gradišće. Med drugim je generalna sjednica jednoglasno odibrala i novo predsjedničtvo društva, u kom je ljetos došlo i do nekoliko odlaskov i promjenov.

TRAJŠTOF — Pred otvaranjem generalnoga spravišća je oko 70 gosti uključivši i Tamburicu Trajštof, ka je muzički pozdravila, ki su došli iz svih krajev Gradišća na generalnu sjednicu HKD-a.

S malim zakašnjenjem je predsjednik Kulturnoga društva, ddr. Stanko Horvat, onda pozdravio nazočne i počeo sa svojim izvješćajem društvenoga djelovanja prošloga ljeta. Koronapandemija da je i u 2021. ljetu uticala na projekte HKD-a; ali neke priredbe su se ipak mogle uspješno održati. Istaknuo je na primjer biciklanje kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća, Recital, izložbu s roll-upi „Hrvati u Gradišću“ kot i tri novo izašle knjige »Povidajke o Franji«, ke su trenutno jako obljubljene u gradišćanskohrvatskoj sceni. Zvana toga su priredili i 9. Festival klapov u Stinjaki, a bile su i predstave kazališne igre »Šund naš svagdašnji« u Vulkaprodrštofu i Velikom Borištofu kao i Haydnova opera »Ljekarnik« u Šopronu i Šuševu. Uz odborne sjednice u toku ljeta su ljetos priredili i prvi dio klauzure, pri koj su djelali na definiranju jasnih ciljev društva. Drugi dio ove klauzure će slijediti u protuliću 2022. ljeta. Sastali su se ovo ljeto med drugim i s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem, sa saveznim predsjednikom Austrije, Alexandrom Van der Bellenom, i s zemaljskim poglavarom Hans-Petrom Doskozilom.

Zgotovljena i uredjena je konačno i biblioteka Hrvatskoga kulturnoga društva. Uz Katarinu Zvonarić iz Velikoga Borištofa, ka je do pred kratkim uredila i obnovila biblioteku u uredu HKD-a u Željeznu, će i Mihael Hirschler iz Mjenova — takaj bibliotekar — sudjelovati na daljnjem razvijanju biblioteke. U budućnosti će biti i online dostupačna, tako da ćedu se moć zainteresirani u internetu informirati o ponudi knjig.

Nova sekretarica i dijelomnovi odbor za HKD

Od 2. novembra se je povećao tīm u uredu HKD-a u Želje znu. Uz Gabiku Kuzmić iz Gerištofa i Martina Kerstingera iz Fileža, sada i Verena Zeichmann djela kao sekretarica u Hrvatskom kulturnom društvu. Rodjena Cindrofka, ka jur nekoliko ljet živi u Klimpuhu u sjevernom Gradišću je do sada pred svim na hrvatskom muzičkom području bila aktivna u Gradišću. Stravstvena muzičarka je jur dugoljetna članica Tamburice Cindrof a mnogim je sigurno i poznata kao jačkarica različnih zabavnih grup, kao na primjer benda Sundora.

Verena Zeichmann ali nijeostala jedini novi obraz ovoga otpodneva. Dokle su predsjednik HKD-a Stanko Horvat kao i potpredsjedniki za jug i sredinu, Sigi Hajszan i mag. Joži Buranić ostali u svoji funkcija; Štefan Matković iz Vorištana, potpredsjednik za sjever, i Hanzi Heršić iz Pandrofa, dosadašnji blagajnik su položili svoje funkcije. Na mjesto Štefa Matkovića je stupio Didi Jurković iz Uzlopa, a za blagajnu je od sada odgovoran mag. Jandre Palatin, dosadašnji tajnik društva. Jako spontano se je za Palatinovu bivšu poziciju našla nova kandidatica: mag. Helga Machtinger iz Trajštofa. Po dužjem času je ovako i opet jedna žena zastupana u odboru HKD-a.

U funkciji kontrolorov se najdu za ovu periodu mag. Klaudija Paulić i škol. dir. u m. Štefan Zvonarić.

Diskusija rodila nove ideje

Na programu generalne sjednice su stale i točke „diskusija“ i „eventualnosti“. Gosti su ovde imali mogućnost staviti pitanja i predložiti nove ideje. Tako se je izrazila želja za većom ponudom knjig/slikovnic za malu dicu ali i utemljenje krovne organizacije tamburaških i folklornih društav po uzoru limene glazbe u Gradišću. Pred svim se je i raspravljalo o većoj ponudi hrvatskih sadržajev (za dicu) na internetu — ka je do sada skoro potpuno falila — i kako ovu ponudu načiniti atraktivniju.

Natuknulo se je pitanje o dezigniranom novom društvu u vezi sa šest narodnosnih savjetov (savjetov za narodne grupe). Još ov tajedan je, naime, bilo stvaranje novoga društva svih narodnih grup u kom ćedu pak tribati biti aktivni predsjedniki i potpredsjedniki svih šest narodnosnih savjetov. Ovi bi onda kao društvo zastupali manjinu na van — ča do neke mjere i sada jur djela (ne institucionalizirana) Konferencija predsjednikov i potpredsjednikov savjetov. Novo društvo bi tako dostalo čuda već moći, nego je to slučaj trenutno, jer dosadašanja glavna funkcija odnosno zadaća leži u neformalnom dogovaranju. Vlada da jur sada smatra Savjet kot zastupničtvo narodne grupe — ovo društvo bi to mišljenje još potvrdilo, jer bi si izibrali i zdvojili pojedine funkcije savjeta, ke bi onda zastupale manjine — je rekao predsjednik HKD-a Horvat. Hrvatsko kulturno društvo je toga mišljenja, da bi se tako stanjila demokracija u Savjetu, a stvorilo bi se takozvano „predsjedničtvo predsjednikov“, kako je to nazvao novi blagajnik HKD-a, pravnik Jandre Palatin. Predsjedniki i potpredsjedniki savjetov bi naime automatski mogli pristupiti ovomu društvu. Ali Stanko Horvat tu mogućnost ne želji prihvatiti, su izjavili na generalnoj sjednici.

Uza to s Centrom austrijskih narodnosti (CAN) sa sidišćem u bečkoj Teinfaltstraße jur duga ljeta postoji ovakova krovna organizacija, u koj su do sada bile zastupane sve autohtone narodne grupe u Austriji.

Rezolucija za Hrvatsku redakciju ORF-a

Na koncu generalne sjednice, je potpredsjednik za sridnje Gradišće, Joži Buranić, još predstavio rezoluciju za samostalnu Hrvatsku redakciju unutar ORF-studija Gradišća, ku su i jednoglasno odobrili.  Za peljačicu Narodnosne redakcije ORF-a Gradišće je naime s 1. novembrom o. lj. imenovana Dorottya Kelemen; Hrvatska redakcija će ali ipak dostat vlašću glavnu urednicu odnosno glavnoga urednika, ki će u budućnosti biti odgovoran za odobrenje sadržajev, prinosev hrvatskih emisijov. Do sada Silvija Deggendorfer, Marijana Palatin, Viktorija Palatin i Anka Schneeweiß u rotaciji potpisuju za sadržaje hrvatskoga programa ORF-a.

Budući plani HKD-a

U 2021. lj. stoji za HKD još jedna velika priredba na programu, i to svečevanje prilikom 100. obljetnice Zemlje Gradišće, skupa s HKDC-om. 18. decembra će se ova priredba održati u KUGI u Velikom Borištofu, kade će biti prezentirana i nova kompaktna ploča.

Vrijeda bi zvana toga stao u Trajštofu opet na programu HRVATSKI BAL SJEVER Hrvatskoga kulturnoga društva. Ali u kom okviru i obliku ćedu moći održati bal, još nije potpuno riješeno, je rekao Stanko Horvat.

U protuliću 2022. ljeta HKD će zvana toga izdati knjigu Ane Šoretić, ku je napisala prilikom jubilarnoga ljeta naše savezne zemlje.

 

Rezolucija Generalne sjednice Hrvatskogakulturnoga društva u Gradišću (HKD)

zaključena u Trajštofu 31. 10. 2021.

Rezolucija je upućena Direktoriju ORF-a:

generalni direktor A. Wrabetz i zemaljski direktor W. Herić, dezignirani generalni direktor R. Weißmann!

Očuvanje samostalnosti Hrvatske redakcije Zemaljskoga studija Gradišće bila je jedna od glavnih temov izvješćavanja odbora pri generalnoj sjednici HKD-a u Gradišću. Predvidjene personalne promjene oko imenovanja peljačice Narodnosne redakcije, ka ne pripada hrvatskoj narodnoj grupi, ukinule bi dosadašnje organizatorske uvjete i samostalnost unutar Hrvatske redakcije. Veseli nas, da je peljačtvo ORF-a — gen. dir. Wrabetz i zem. dir. Herić — upoznalo moguće negativne poslijedice i da je gen. dir. Wrabetz na brojne tužbe lično odgovorio (19. 7. 2021.) ovako: „…ukupno postalo je očividno, da mimo odluke o novom peljanju redakcije postoji potriboća za novo uredjenje i reformiranje u skladu s interesi hrvatske narodne grupe…“. Generalna sjednica HKD-a odobrava novo raspisanje peljanja Hrvatske redakcije.

HKD i njegovi člani, ali i mnoge druge organizacije gradišćanskih Hrvatov, potribuju:

Hitro i potriboćam odgovarajuće kvalificirano popunenje otvorene pozicije u skladu s potribnom samostalnošću redakcije (sadašnji uredn. tīm je jur dovoljno dokazao svoje kvalifikacije).

Osiguranje kvalitetnih standardov ORF-a i tim i osiguranje sadržajnih potriboć narodne grupe prema peljačtvu Hrvatske redakcije.

Samo ovako se more garantirati, da se skrbi hrvatskoga redakcijskoga tīma u pogledu na samostalnost ne obistinitu i da bude i u budućnosti postajala dobra komunikacija med narodnimi grupami i nove peljačice narodnosne redakcije.

Zahvaljujemo se vam, poštovani direktori, za dosada ostvarene mjere, a suradnicam i suradnikom Hrvatske redakcije zahvaljujemo za veliki angažman za vrime visokoga opterećenja (odlaskom dvih suradnikov i COVID-situacijom). Posebna hvala tīmu urednic, Viktoriji Palatin, Anki Schneeweis, Marijani Palatin i Silviji Degendorfer za njevo zalaganje za ORF i njegove narodnosne emisije a tim i za same narodne grupe.