Po prvi put službeno objavljen zakon Nacionalnoga vijeća i na slovenskom

Povodom 100-ljetnoga jubileja narodnoga glasovanja u Koruškoj Savezna vlada Austrije je zaključila da će Koruškoj dati dodatno četire milijune eurov. Ov „dar za narodno glasovanje neka bude dodatno podupiranje slovensko govorećega stanovničtva u Koruškoj. Ov zakon ćedu sada objaviti po prvi put u povijesti Druge Republike i na slovenskom jeziku i to na web.stranica Kancelarstva.

BEČ/CELOVEC — Kakoje ovim povodom rekao vicekancelar Werner Kogler od Zelenih „Jakost Austrije je svenek bila nje mnogostrukost. Osebujno se veselim, da moremo slati pozitivan signal slovenskoj narodnoj grupi, tim da dotični zakon sada objavljujemo na dvi jeziki. To je slučaj po prvi put u Drugoj Republiki. Važan je ovo znak prema koruškim Slovenkam i Slovencem, čiji idenitet neka bude ojačan ovim zakonom i s tim povezano s podupiranjem. Kako je sada rekla Susanne Raab (ÖVP), za narodne grupe nadležna ministrica u Saveznom kancelarstvu, jako se veseli o ovoj gesti. „Pred 100 ljet se je većina ljudstva u južnoj Koruškoj, med njimi i mnoge Slovenke i Slovenci, demokratskim putem odlučilo za budućnost u Austriji. Zato smo se povodom ovoga osebujnoga jubileja odlučili za ovu osebujnu gestu. Prijevod zakona je daljnji važni znak poštivanja slovenskojezičnoga stanovničtva u Koruškoj“.

Dana 1. febrauar 2021. ljeta su obznanili ov Savezni zakon o odobrenju savezne potpore i drugačije potpore povodom 100. obljetnice narodnoga glasovanja u Koruškoj (vulgo Abstimungsgesetz). Prijevod zakona  ćedu objaviti na sistemu pravne informacije (RIS) kao i na web-stranica Saveznoga kancelarstva.

 

Evo nekoliko odlomkov ovoga saveznoga zakona na slovenskom prijevodu:

Zvezni zakon o odobritvi zvezne dotacije in o drugih subvencijah ob 100. obletnici plebiscitana Koroškem (Zakon o plebiscitnidonaciji (Abstimmungsspendegesetz) 2020)

§ 1. Zvezna država bo ob 100. obletnici plebiscita, na katerem se je stalno prebivalstvo na območju plebiscita izreklo za to, da ostane v Republiki Avstriji, v letih od 2020 do 2024 odobrila skupaj štiri milijone evrov subvencij za podporo slovensko govorečega prebivalstva in projektov, ki so namenjeni skladnemu sožitju in kulturni raznolikosti ter gospodarskemu razvoju in razvoju infrastrukture v občinah.

§ 2. (1) V letu 2020 pripada 2.000.000 evrov občinam na območju plebiscita v skladu s prilogo 1 v razmerju njihovega prebivalstva po rezultatu popisa prebivalstva leta 2011 kot namensko dotacijo. Navedena sredstva so namenjena za:

1. podporo slovensko govorečega prebivalstva,

2. podporo skladnega sožitja v obini in kulturne raznolikosti, gospodarskegain regionalnega razvoja ter razvoja infrastrukture,

3. dvojezične izobraževalne projekte in

4. digitalno dvojezično predstavitev občin. (…)

(2) 2.000.000 evrov je treba uporabiti v skladu s prilogo 2. Upravljanje subvencij v skladu s točkami od 1 do 5 priloge 2 bo prevzel Urad zveznega kanclerja, subvencije po 6. točki priloge 2 pa bo upravljalo Zvezno ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve.

§ 3. Prošnje za subvencije po 2. odst. paragrafa 2 je treba vložiti najpozneje do 31. marca 2021. Namensko uporabo teh sredstev je treba Uradu zveznega kanclerja oz. Zveznemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve dokazati s predložitvijo obračunskega gradiva najpozneje do 31. maja 2025. 11. paragraf Zakona o narodnih skupnostih, Zvezni uradni list št. 396/1976 v vsakokratnem veljavnem besedilu, je treba uporabiti pod pogojem, da bo sosvet po paragrafu 4 zavzel mesto pristojnega sosveta narodne skupnosti. (…)