Prvi sajam u Frakanavi

Lani se je u Frakanavi novo utemeljilo društvo Buch & mehr. Ovo je ljetos organiziralo prvi općinski adventski sajam.

Frakanava – Društvo Buch & mehr, ko se je osnovalo lani u decembru, je ljetos priredilo prvi adventski sajam za općinu Frakanava-Dolnja Pulja. Glavno mjesto zbivanja je bila Miloradićeva dvorana, kade su nutri postavili dva dužičke šatore u ki su bili smješćeni štandi s proizvodi iz općine.

Zastupani su bili med drugim proizvodjači i poduzeća kot pčelari, Dorli’s Backstube ili Fazekas buče. Vlašćim štandom se je predstavila općinska osnovna škola i društva Hajdenjaki i HKD. Tokom otpodneva je bio priredjen i kulturni program koga su djelomično oblikovali Tamburica i zbor Frakanava uz solo jačkara koga je pratila snimka.

Hala je bila božićno dekorirana, uz jelvove grančice na pojedini stupi je stala i velika jelva pred pozornicom, na koj su bile izložene samo načinjene jaslice.

Pred dvoranom su stale dvi hutice dolnjopuljanske i frakanavske mladine. One su nudile teplo pilo i jilo. Sajam je bio od samoga početka dobro poiskan i dvorana je ostala puna, gosti su stalno prohadjali i dohadjali.

Društvo Buch & mehr

Društvo Buch & mehr su lani osnovali. Predsjednik je Norbert Windsich, potpredsjednica Sandra Heisz, blagajnica Vivien Mileder i Eva Maria Nemeth nje zamjenica.

Kristijan Karall