Načelnik Trajštofa, Viktor Hergović (SPÖ) će još tijekom miseca septembra položiti funkciju. To je nazvistio u trajštofski općinski novina. 24 ljeta je socijaldemokrat Hergović, ki će u oktobru navršiti 60 ljet i ki je zaposlen kod Servisa djelatne burze (AMS), stao na čelu Trajštofa. Načelnik Velikoga Borištofa Rudi Berlaković (ÖVP) već neće kandidirati pri dojdući općinski izbori, ki ćedu se održati kljetu jeseni. Na Poljanci u Cindrofu će Rita Stenger (SPÖ) naslijediti Rainera Porića (SPÖ). U Uzlopu će Margit Wennesz-Ehrlich (ÖVP) nasljediti sadašnjega načelnika Štefana Bubića (ÖVP).

V. Hergović će peljanje općinskih poslov predati u ruke Andreasa Rotpullera, ki je od 2014. ljeta vicenačelnik u SP-dominiranoj općini Trajštof. To znači da će se pri općinski izbori kljetu u jeseni Rotpuller jur s iskustvom od jednoga ljeta kao načelnik moći naticati za funkciju.

Ali i u drugi hrvatski odnosno mišovitojezični općina će dojti do minjanja načelnikov: Kako smo jur pisali u HN ćedu se i u općina Cindrof, Uzlop i veleopćini Veliki Borištof prijevrimeno povući dosadašnji načelniki.

Rudi Berlaković (ÖVP), ki sada deveto ljeto odnosno drugu periodu pelja posle općine, je najavio da ćedu unutar seoske Narodne stranke u dojdući miseci peljati razgovore o njegovom nasljedniku. On kani po mogućnosti s početkom dojdućega ljeta predati funkciju. Kljetu će navršiti 70 ljet.

Zastupnica u Gradišćanskom zemaljskom saboru Rita Stenger je predložena za novu poslovodeću predstojnicu SPÖ-a Cindrof. Predlog su jednoglasno zaključili pri klauzuri seoskoga SPÖ-a. Konačno odibiranje će slijediti pri dojdućem spravišću seoske Socijaldemokratske stranke. Sadašnji predstojnik i načelnik Rainer Porić već neće kandidirati pri izbori za načelnika u 2022. ljetu.

Općinska frakcija Narodne stranke u Uzlopu je jednoglasno nominirala općinsku savjetnicu Margit Wennesz-Ehrlich za nasljednicu sadašnjega načelnika Štefana Bubića, BA (ÖVP), ki po vlašćoj želji još ljetos u jeseni kani položiti funkciju načelnika. Narodna stranka je imenovala Margitu Wennesz-Ehrlich za Bubićevu nasljednicu. On je 2012. ljeta dospio u općinski savjet. Kao 31-ljetni je 2016. ljeta odibran za načelnika. Pri općinski izbori 2017. ljeta je Narodna stranka pod njegovim peljanjem jačala poziciju i dobila jedan mandat. Bubić je od 2018. ljeta zastupnik Narodne stranke u Narodnosnom vijeću (hrvatskom Savjetu za narodnu grupu) — ki će se isto novo formirati početkom 2022.

U roku od jednoga ljeta pred općinskimi izbori novoga načelnika ili načelnicu biraju člani općinski tanač. Ako duže vrime nego ljeto dan pred izbori općina zgubi načelnika su potribni novi načelnički izbori.

Kategorije