Kiritof u Novom Selu

Datum: 
sub, 11/03/2018 - 20:00

NOVO SELO (3. novembar) — Asv Novo Selo poziva na kiritof, za zabavu svira tamburaški sa­stav Lole, velika tombola;

subotu 3. XI. (20.00) u dvorani za pri­redbe;

ulaznina dobrovoljni dari; rezervacije tel. 0676/6185458.

Filmski ve­čer „100 ljet Republika Austrija i rodjenje Gradišća“

Datum: 
sub, 11/03/2018 - 19:00

FILEŽ (3. novembar) — Dru­štvo Likud poziva na filmski ve­čer „100 ljet Republika Austrija i rodjenje Gradišća“, ča je drugi pri­nos jubilarnomu ljetu 2018., film dokumentira okolnosti teškoga ča­sa 1. Republike.;

vidi se i foto-galerija, a Likud poteže rezime za jubilarno ljeto (Franjo Palković i Mihael Schreiber); subotu 3. XI.  (19.00) u općinskom domu.

Zatvaranjem granic Austrija i Gradiš­će su počeli omalovažiti Schengen i EU!

Petar Tyran

Austrijska vlada, u namj­e­ri da pooštri mjere u borbi protiv ilegalne m­i­gracije, odlučila je da za voz­i­la zatvori sve male granične prelaze prema Madjarskoj, a navodno i prema Sloveniji. U saveznoj zemlji Gradišće bit će zatvoreno za putnička vozila, teretnjake i motore, oko 40 malih graničnih prelazov. Zatvaranje ovih malih grani­čnih prelazov — čudakart i sa­mo puti i male cestice — za promet navodno je potribno da preusmiri vozila na bolje kontrolirane, velike prelaze s Madjarskom. Ova naredba vlade predvidja da se već od 40 malih graničnih prelazov ubuduće more prelaziti sa­mo piše, biciklom, traktorom ili na konju. Na mali granični prelazi su jur postavljene o­zn­ake za zabranu, a gdo je prekrši morat će računati na kaštigu do 2.190 eurov.

Svečano proslavljena 20. obljetnica Hrvatske samouprave Kaniže u Madjarskoj

Hrvatska samouprava gra­da Kaniže u južnoj Madjarskoj u subotu, 20. oktobra obilje­žila je dvajset ljet postojanja. Središnja svečanost započela je sv. mašom na hrvatskom jeziku ku je predvodio dekan Donjomeđimurskoga dekana­ta Antun Hoblaj iz Preloga.

KANIŽA — U bogatom kul­turno-umjetničkom programu na ulica Kaniže tr samoj sve­čanosti u Kampusu Sveučiliš­ća u Kaniži nastupili su Zrin­ska garda Čakovec, Puhački orkestar Letenye, Kaniški hrvatski zbor, Tamburaški sast­av Stoboš i Tamburaški sastav mla­dih iz Kaniže.

U Austriji se svečano obilježava Nacionalni praznik — Austrija je slobodna!

„Nationalfeiertag“ je nacionalni praznik Republike Au­strije kim se obilježava odla­zak okupacionih snaga SAD-a, Velike Britanije, Francu­ske i SSSR-a 1955. ljeta.

BEČ — Po Drugom svitskom boju, savezniki Sad, Velika Bri­tanija, Francuska i Sssr po­di­lili su austrijski teritorij u če­tiri okupacione zone, a državom je do 1955. upravlja­la „Saveznička komisija za Au­striju“ (Alliierte Kommission für Österreich).

Italija ima drugi najveći dug u EU-u od 131,2 % Bruto državnoga proizvoda

Europska komisija odbacila je u utorak, 23. oktobra talijanski prijedlog proračuna, budžeta za 2019. ljeto ocije­nivši da na „nezapamćen“ način krši europska pravila i zatr­a­žila od Rima da ga revidira u roku od tri tajedni ili će se suočiti s disciplin­skimi mjerami.

STRASBOURG — Europ­ska komisija to je učinila prvi put, da je odbacila nečiji pred­log proračuna otkako ima tu o­vlast, upeljanu tijekom dužni­čke krize 2013. ljeta. Odluku je donio kolegij povjerenikov Eu­ropske komisije ki se je sastao na margini plenar­ne sjednice Europskoga parla­menta u Strasbourgu. „Danas, prvi put, Komisija je prisiljena zatražiti od jedne članice eurozone da revidira svoj prijedlog prora­ču­na“, rekao je novinarima potpredsjednik Europske komisije za euro Valdis Dombrovskis.

Tagovi: