To ča Ivica nije naučio u školi (i hrvatski) u životu će teško naučiti

Petar TyranPoznate anegdotu, ka n­a­vodno temelji na is­ti­ni­tom dogadjaju u nekada poznatom bečkom Cafe Ce­n­tral, kada su sidili dva po­znati bečki boemi-književniki za stolom — kad je ulazio kazališni kritičar po svojoj vo­lji, koga su ovi dva držali za umišljenoga skažljivca i pote­puha. Ov je imao nasadjeno jahaški šljem, nosio je jaha­čke pričes (Breeches) hlače i jahačke čižme do koljen a u ru­ki jahački bič i je tim svojim neobičnim nastupom povukao paž­nju mnogih gostov u kavani. Na to veli jedna od zgora spomenutih dvih boemov drugomu: „Čuj, i ja ni­mam konja, ali tako ča od nikakovoga konja ka­ko on ni­ma…!?“

Austrijski ministar Kurz čestitao Austrijsko-hrvatskomu društvu na nagradi

Predsjednik Ahd-a Niki Ber­laković je rekao da je nagra­da, ku su dostali 21. junija , zasluga za dugoljetno dje­lo predsjednika i članov Dru­št­va, kao i svih onih ki su ovo Društvo od 1990. ljeta, ka­da je osnovano, podupirali. 

BEČ — „Austrija ima duge i tradicionalno uske odnose s Hrvatskom, kako političke ta­ko i gospodarske tr kulturne. Zahvaljujem Austrijsko-hrvat­skomu društvu na njegovom dj­elu, ko je bitno doprinio jača­nju odnosev izmed dvih zemalj“, rekao je šef austrijske di­plomacije Sebastian Kurz č­e­s­titajući predsjedniku Austrij­sko-hrvatskoga društva (Ahd) u Beču i zastupniku Narodne stranke u Nacionalnom vije­ću austrijskoga Parlamenta N­ikiju Berlakoviću na nagradi »PaN« 2017., izvijestio je Ahd.

Miroslav Piplica po jedinaest ljet ponovno odibran za predsjednika AHZ-a u Austriji

Na izbornoj sjednici održanoj u subotu, 24. junija uv­e­čer u Beču, Austrijsko-hrvat­ska zajednica za kulturu i šport (Ahz) ponovno je za predsjednika izabrala Miroslava Piplicu, izvijestio je Ahz. Ovo je po jedinaest ljet predsjedanja Pipličin novi dvogodišnji mandat na čelu Zajednice ka po vlastiti in­formacija broji oko pet tisuć članov i okuplja 22 hrvat­ske udruge tr osam folklornih društav.

Tagovi: 

Otvaranje izložbe »Vrti« iz zbirke „Peter Infeld privatna zaklada“

Datum: 
pet, 06/30/2017 - 19:00

TRAJŠTOF (30. juni) — Turis­tički savez i općina Trajštof pozivaju na otvaranje izložbe »Vrti« iz zbirke „Peter Infeld privatna zaklada“ i Zdenka Infeld privat;

petak, 30. VI. (19.00) u farskom škadnju;

pozdrav: načelnik Viktor Hergović, o izložbi: Karolj Palković, muzičko oblikovanje TS Študenti;

izložbu otvara zem. savjetnica mag. Astrid Eisenkopf.

Spasti ili doli spasti?

Pomoću aspektnih ili vidnih parov nekoga glagola moremo točno opisati, ča se dogadja, npr.: zaljivati – zaljati: Svaki dan zaljivam svoje kitice, no danas sam je zabila za­ljati. Obadva vidni pari gla­su u nimškom „gießen“, ali mi u hrvatskom jeziku ćutimo da zaljivati označuje ov­de ponavljanje radnje (Han­d­lung), a zaljati jednu jedinu radnju.

XV. Šopronski hrvatski dani

Datum: 
pet, 06/23/2017 - 18:00

ŠOPRON (23.-25. junija) — XV. Šopronski hrvatski dani;

 

pe­tak 23. VI. (18:00) prezentacija »Regionalnih Studija IX«;

otvara­nje izložbe »Svi naši hrvatski da­ni«;

noćno razgledanje Šoprona, T.S. Bondersölj u Levandi;

subota 24. VI. (19:30) Gala program s Kud Draganić i Kud Mičevec u Liszt Ferenc Konferencijskom centru;

KUGA — Cro­atisada — 35 ljet Kuga Open air!

Datum: 
pet, 07/07/2017 - 18:00

VELIKI BORIŠTOF — Petak, 7. i subotu, 8. 7. Cro­atisada35 ljet Kuga Open air!

 

petak, 7. 7. (18.00) Bruji-halbstark! Wiener Tschuschenkapelle, Max Schabl, Die Kardinalschnitten;

subotu, 8. 7. (18.00) Shantel & Bucovina club orkestar, Coffeeshock company & friends, Snoir, Turbokrowodn; Unplugged-After­showparty na oba dvi dani!

Hrvatsko shodišće Koljnofskoj Mariji

Datum: 
ned, 07/02/2017 - 10:00

KOLJNOF (2. juli) — Hrvatsko shodišće Koljnofskoj Mariji ta­m­buraška sv. maša (10.00) glavni celebrant vlč. Joško Kuzmić, peljač liturgijskoga referata u Hrvat­skoj sekciji Željezanske bišk­upi­je a muzički oblikuju Zelenjaki iz Gerištofa; po maši agapa na crik­venom dvoru;

(18.00) 245. j­u­bilej posvećenja koljnofske crikve Bla­ženoj Divici Mariji i bermanje, gla­vni celebrant András Veres, jurski biškup i predsjednik Ugarske biškupske konferencije;