KUGA — Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski kao novi studij u Austriji

Datum: 
pet, 05/19/2017 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — petak, 19. 5. (19.30) Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski kao novi studij u Austriji;

peljačica hrvatske katedre u Željeznu prof. dr. sc. Zorka Kinda-Berlaković, informira o najnoviji mogućno­sti u vezi sa studijem Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće u Željeznu, kako će izgle­dati studij? Kakove nove šanse se sada nudu? Je ovo studij sa­mo za učiteljice i učitelje?

Petar Tyran u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi Veliki Borištof o književnosti i novinarstvu

Predavanje u Novoj sridnoj školi

U dvojezičnoj Novoj sridnoj školi Veliki Borištof nas je pohodio Petar Tyran, i je govorio o njemu i njegovi pjesmica. Školari i školarice svih razredov i učitelji su poslušali njegovo predavanje.

1. maj uoči političkih promjenov — protiv koga poziva „Internacionala“

Petar Tyran

1. maj, Dan djela, državni praznik, je dao priliku svim političkim stran­kam u Austriji, da držu svoje prvo­majske manifestacije, sveta­čnosti i da njevi vrhovni zastupniki držu govore povo­dom ovoga dana i da tom pri­likom odbriznu svojim kontrahentom i drugim političkim partijam u borbi za vlast i im predbacivaju ča krivo dj­elaju. To nije ništ novoga, to je bilo zapravo svenek ta­ko. Samo da je ovput bilo još ma­lo oštrije, jer očekuju pa­r­la­mentarne izbore — još ovo ljeto aki bi išlo po opoziciji, oporbi, odnosno kljetu, ka­­ko tvrdu vladajuće dvi stranke.

Prijave za studij gradišćanskohrvatski/hrvatski još samo do 15. maja

Polag novoga studijskoga za­kona se širom Austrije mora­ju do najkašnje 15. maja prijaviti za studij svi, ki kanu bi­ti učitelji/učiteljice ili profesori/profesorice. To valja i za one, ki namjeravaju upisati studij Gradišćanskohrvatski/ Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu. Kasniji upisi već nisu mogući!