Nije „pre lipo“ nego prelipo!

Većkrat vidimo, da posebno mladi ljudi, neke naše riči pišu krivo.

 

Pogledajmo si kao prvo pri­djeve, ki imaju predmetak ili prefiks „pre-“ i ke neki od nas većkrat ne pišu prema pravili hrvatskoga pravopisa, nego prema pravili nimškoga jezika, ča je krivo. Ako je ča preveć lipo, onda je preli­po a ne „pre lipo“ (zu schön). Ako je preveć veliko, onda je preveliko a ne „pre veliko“ (zu groß). Primjeri u rečenici: To je preteško za nju. Moja prijateljica ima premali stan, zato si iš­će veći. To je predobro, da bi bila istina.

KUGA — Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski kao novi studij u Austriji

Datum: 
pet, 05/19/2017 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — petak, 19. 5. (19.30) Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski kao novi studij u Austriji;

peljačica hrvatske katedre u Željeznu prof. dr. sc. Zorka Kinda-Berlaković, informira o najnoviji mogućno­sti u vezi sa studijem Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće u Željeznu, kako će izgle­dati studij? Kakove nove šanse se sada nudu? Je ovo studij sa­mo za učiteljice i učitelje?

Sho­dišće na Majkin dan u M­a­djarskoj

Datum: 
ned, 05/07/2017 - 10:00

JURA (7. maj) — Ravnatelj hrvatskoga shodišća u Juri poziva na sho­dišće na Majkin dan u M­a­djarskoj;

mašu u crikvi Benediktincev, Széchenyi tér. 9 (10.00) će predvoditi jurski biškup mons. dr. Andrija Ve­reš, a prodiku na hrvatskom pred­stavlja vlč. Mar­ko Mogyorósi, biškupski tajnik, zbor i tamburaši Narde ćedu muzički oblikovati ma­šu, na orgulja svira dr. Jive Maász iz Čunova;

Marijansku pobožnost (14.00) će peljati Joško Kuz­mić, ravnatelj Liturgijskoga referata u Hrvatskoj sekciji u Željeznu;