Konačno imamo studij hrvatskoga jezika u Austriji

Od kljetu se more na Pedagoškoj visokoj školi Gradiš­će studirati Hrvatski. S aka­demskim ljetom 2017./2018. će se početi na PH Burgenland (Pvš Gradišće) sa studijem Gradišćanskohrvatski/ Hrvatski. Odsad ćedu se mo­ći studirati učitelji i učiteljice u Željeznu Hrvatski za sve vrste škol u Gradišću. Ov st­udij se nudi u okviru Nove izobrazbe pedagogov i peda­gogic (PädagogInnenbildung Neu) i je nastao u uskoj kooperaciji sa Sveučilišćem Graz. Profesuru za novo­stvorenu Katedru za hrvatski jezik je dostala dr. Zorka Kinda-Berlaković.

ŽELJEZNO — Od jeseni će se na Pvš Gradišće ponuditi visokoškolski studij za hrvatski jezik. Posebnost ovoga studija je, da se nudi pod imenom Gradišćanskohr­vatski/ Hrvatski, ča znači da u ovom studiju ima uz hrvatski jezik i naša regionalna hrvatska varijanta gradišćanskohrvatski ra­vnopravan status studijskoga predmeta. U Austriji se je do­sad nudio samo studij bosan­skoga/hrvatskoga/srpskoga jezika i to na sveučilišći u Beču, Grazu i Celovcu. Ovim studijem na Pvš Gradišće će se konačno omogu­ćiti kvalitativno visoka izobrazba naših učiteljic i učiteljev u predmetu Hrvatski za sve vrste škol u Gradišću, ke pohadjaju dica u starosti od 10-18 ljet.

»MINI-METRON« za 2016. kolektivu glavnih urednikov NOVOGA GLASA

Žiri za dodjelu »Hrvatske kulturne nagrade Hrvatskoga centra za narašćaj Mini-M­e­tron« je iz pristiglih predlo­gov u svojoj sjednici srijedu, 1. februara o. lj. jednoglasno odlučio, da će »Mini-met­ron« za 2016. ljeto dodiliti kolektivu glavnih urednikov No­voga glasa, časopisa Hr­vat­skoga akademskoga kluba. Termin za dodjelu predvi­djena za 11. maj ovoga ljeta u Hr­vatskom centru u Beču.

BEČ — Kako Hrvatski cen­tar piše u izjavi za medije „ži­ri ovom svojom odlukom o do­djeli nagrade »Mini-Metron« za 2016. ljeto želji nagraditi vi­­d­ljivi uspon u vanjskoj prezen­taciji i znatno diženje kvalitete kao i proširenje opsega i sadr­žajnoga obima tromisečnika Hrvatskoga akademskoga klu­ba, Novoga glasa, ki ima jur jako dugu tradiciju u izdavačkoj djelatnosti gradišćanskih Hrvatov. Svoje početke današ­nji Novi glas ima u Glasu, koga su pred 60 ljet bili utem­e­ljili hrvatski studenti. Glas je bio hakovski časopis pod pe­ljanjem Stjepan Šuleka iz Zagreba, Martina Prikosovića iz Fileža i Augustina Blazovića iz Frakanave.

Tagovi: 

Hrvatski kao glavni predmet u HAK-u

Na Trgovačkoj akademiji (Hak) u Željeznu ćedu od dojdućega školskoga ljeta u­peljati hrvatski kao obavezni predmet po izboru. Do sada su školari mogli pohadjati hrvatski kao slobodni predmet, a to otpodne po regularnom podučavanju. Od jeseni početo će biti hrvatski jezik glavni predmet po izbo­ru, istotako kako španjolski ili francuski jezik. „Mene to jako, jako veseli da su se kolegi i direktorica za to odlučili, jer oni o tom odlučuju“, je rekla profesorica hrvatskoga stud. nadsavj. mag. Angelika Kornfeind, ka se je ljeta dugo zalagala i borila da se to ostvari. Momentano se 35 školarov i školaric uči hrvatski u Trgovačkoj akademiji u Željeznu — od toga 25 školarov u okviru slobod­noga predmeta.

Tagovi: 

Edita Straussberger nova direktorica Terezijanuma u Željeznu

Edita Straussberger (49) je nova direktorica Terezijanuma u Željeznu i je s početkom januara preuzela funkciju od časne sestre Johanne Vogl, ka je 17 ljet dugo sta­la na čelu trih viših škol Terezijanuma i je stupi­l­a u mi­rovinu. Cogrštofka mag. Edi­ta Straussberger, sama biv­ša apsolventica škole, je 10 ljet dugo podučavala na ško­li gospodarske predmete. Pred tim je 15 ljet dugo djelala u privatnom gospodarstvu.

Tagovi: