Ministar vanjskih poslov Stier: Hrvatska pri­pra­vna deblokirati Srbiju zbog najnovijega poteza

BRUXELLES — Hrvatska ovde na medjuvladinoj konferen­ciji 13. decembra nije podigla rezervu za otvaranje poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi jer Srbija, kako je rekao premijer Plen­ković, nije ispunila obaveze prema hrvatskoj manjini. Hrvat­ska je pripravna podignuti rezervu na otvaranje poglavlja 26 u pregovori Srbije i EU-a budući da je 23. 12. 2016. u Beogra­du riješeno pitanje udžbenikov hrvatske nacionalne manjine, rekao je ministar vanjskih i europskih poslov Davor Ivo Stier u izvanrednoj izjavi za novinare.

Davor Ivo Stier s gradišćanskimi Hrvati: „Čestitam vam na očuvanju identiteta“

Hrvatski ministar vanjskih p­­oslov i europskih integracijov Davor Ivo Stier u nedilju, 18. decembra je otvorio bo­žićni koncert pod nazivom »Pax et bonum« u crikvi sv. Lovre u Filežu. Hrvatski mi­nistar rekao je tom prilikom gradišćanskim Hrvatom iz tri države okupljenim u sridnjogradišćanskom selu Filežu ka­ko ga veseli da je na proslavi zajedničtva ljudi ki su kroz pet stoljeća sačuvali hr­vatski jezik i identitet. Stier je u pandiljak, 19. decemb­ra „zaokružio svoj sridnjo­europski krug“ predavanje na Diplomatskoj akademiji u Beču, kade je definirao svo­je vidjenje vanjske politike Hrvatske i odnose susjednim zemljam. Potom se je u prostorija Hrvatskoga velepo­slanstva sastao sa zastupniki hrvatskih udrugov.

Berlaković: Hrvatska je ključ za regiju

Hrvatski ministar vanjskih p­oslov Davor Stier 19. dece­m­bra je u Dip­lomatskoj akade­miji u Beču govorio o buduć­nosti EU i procesu integrac­i­je jugoistoka Europe u EU, u predavanju pod nazivom „Značaj jugoistoka Europe za stabilnost Europske Un­i­je“. Stier je naglasio uz os­ta­lo da „bi pristup Srbije EU ojačao cijelu regiju…“ a pre­d­sjednik parlamentarne gru­pe Austri­ja-Hrvatska Niki Berlaković (Övp) je naglasio uz ostalo „Hrvatska je klj­učna država za približavanje nje susjednih držav u EU“. On je po­zdravio ministra Stiera i je dao uvod u ministrovo predavanje. Govoreći o važnosti jačanja gospodarskoga položaja RH, Stier je re­kao kako Hrvatska ima odličnu gospodarsku suradnju s A­u­strijom ku dalje triba unapr­e­djivati, ali i suradnju s hrva­t­skom zajednicom i hrvat­skom narodnom manjinom odnosno gradišćanskim Hrvatima u ovoj zemlji.

Tagovi: 

»Znanstveni članki gradišćanskih Hrvatov« 2. zbornik u izdanju KUGE

Kulturna zadruga u Velikom Borištofu je izdala drugi sve­zak znanstvenih člankov odnosno diplomskih djel mladih graduiranih gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov. U toj br­o­šuranoj knjigi na nimškom i hrvatskom jeziku su objav­ljeni sažetki diplomskih djel mag. Silvije Bucolić, mag. Lidije Novak, mag. Ivana Rottera MA i disertacije mag. dr. Katarine Tyran. Lani u decembru su u KUGI predsta­vili prvi svezak dvojezičnoga zbornika u kom su takaj zastupani četiri autori: Agnes Höld, Michaela Dittinger, Marin Berlaković, Katica Zvonarić i Marko Kölbl.

Tagovi: 

»Razgovor u Centru« s gl. ured. Hrvat­skoga glasnika Brankom Pavić-Blažetin

Srijedu, 7. decembra u Hrvatskom centru u Beču je g­o­stovala gospodja Branka Pavić-Blažetin, glavna urednica Hrvatskoga glasnika, ki 2016. ljeta obilježio 25 ljet postojanja. Značaj gospodje Pavić-Blažetin kao urednice ovoga hrvatskoga tajednika u Madjarskoj more se viditi i iz činjenice da je broj pretplatnikov peterostruko porastao od kad je ona preuze­la uredjivanje ovih novin.

10. Hrvatski bal na Hati

Datum: 
sub, 01/14/2017 - 20:00

NOVO SELO (14. januar) — 10. Hrvatski bal na Hati u or­ga­niza­ciji Hatskoga kola;

 

subotu, 14. I. (20.00) u seoskoj dvorani;

otvara Tamburica Klimpuh, za za­bavu svira Pinkica;

 

ulaznina 9 €, dar za dame, atrakcija u polnoć;

 

rezervacije za bal: Viktor Divos tel. 0699/180 36 226.