Ste znali? - Zač je tonik za obraz važan za čišćenje obraza?

Tonik ili toner je ključni dio čišćenja kože na obrazu. Gdo se zaistinu kani temeljito o­či­stiti, on mora popasti za to­ner, ki odstranjuje sve ulje, ko prouzrokuje prišće. Gdo ima akne ili kožu, ka se brzo masti, onomu se preporučuje toner s glikolnom ili salicilnom kiselinom, da bi se smanjilo lu­čenje sebuma i prepričili da se koža sviti. Toneri su stvo­reni, da se koži vrne pH ravnoteža.

Tagovi: 

Kako nore su žene za bradom, ka je danas trendy?

U mnogi filmi i serija nas pozdravljaju glavni akteri s bradom. Danas je normalno i trendy, da svaki drugi muž ima ili bradu ili mustaće. Mu­ška brada je trend, ki nika­da ne sta­­ri i se svenek nanovič vraća. Brada more biti i znak za neurednoga človika, ki se preveć ne ma­ri za higijenu i svojim dla­či­cam dopušća da ra­ste u obrazu kot im se vi­di. Momentano je muška brada simbol za muža, ki na sebe gleda. George Clooney je morebit najpoznatiji glumac s bradom. Ona je postala dio njegovoga stila i osobnosti. Tako je on nastao i seks simbol za žene po cijelom svitu.

Tagovi: 

Pera ili perje? - Mali jezični savjeti

Ovput se baviti zbirnimi ime­­nicami (Sammelnamen) ka­ko su to npr. perje, kamenje, trnje, grmlje, grojze. Ove ime­nice se shvaćaju kao „jed­no“, kao cjelina, u koj se ne izdvaja posebno nijedan član toga skupa: perje, lišće, sa­dje, povrće, kliće, itd. A pokidob se ne misli na svako pojedino pero ili svaku pojedinu list ili na svaki pojedini sad, nego na jedan skup, jednu cjelinu, sto­ji glagol kod zbirnih imenic svenek u jednini a ne u množini. 

Europska mladina nacionalnih manjin dolazi u Livku da skine kulturne granice

Hrvatski akademski klub (Hak) i Klub slovenskih študentov in študentic na Duna­ju (Ksššd) ćedu od 26. septembra do 2. oktobra o. lj. u srid­njogradišćanskoj Livki orga­nizirati medjunarodni omladinski susret »Rušiti zi­d(i­no­v)e« ods. »Breaking walls«. Organizatori oč­ek­u­ju kih 90 sudionikov iz 17 omladinskih organizacijov iz cijele Europe. Cilj je, da bi se umrižile omladinske organizacije iz nacionalnih m­a­njin širom Europe, da bi sru­šili zidine i pokazali na pro­bleme s kimi su suočene na­cionalne manjine a pred svim i omladinske organizacije.