Tamburaški orkestar i zbor Čemba TOČ s medjunarodnim programom

Tamburaški orkestar i zbor Čemba pod peljanjem prof. Margarete Matišić je dao vr­l­o opažen ljetni koncert u do­maćem selu, opvut ne u farskoj crikvi, nego u seoskoj dvorani, ka je bila dupkom puna znatiželjnih i zainter­esiranih gostov iz sela i okolice — prem velike ljetne vru­ćine. Toč je svirao i jačio medju­narodnu muzič­ku literaturu, ku je za Čembance aranžirao prof. Dragutin Mati­šić, dugoljetni zborovodja i di­rigent u Čembi, ki je pa dirigent­sku palicu pre­dao svojoj kćeri, opernoj pjavačici i zborovodji Margareti Ma­ti­šić. Publika im se je zahvalila v­e­likim pljeskom.

Tagovi: 

Književna ljetna noć u Gornjoj Pulji

Datum: 
sri, 07/29/2015 - 20:00

GORNJA PULJA (29. juli) — Sommer erlesen: književna ljetna noć u organizaciji edition lex liszt 12;

 

Micha­ela i Clemens Frühstück prezentiraju svoje novoizašle audio-knji­ge »Teta Jelka überfährt ein Huhn/ Hendl«,

 

Karin Ivančić informira o svojem najnovijem svesku esejov, ki će izajti u jeseni »Aus ei­nem Strich die Landschaft«.

 

srijedu, 29. VII. (20.00) u kinu Hauptstraße 55-57

Wolfgang Horvat predsjednik OHO-a

Za novoga predsjednika otvorenoga doma Borta (Oho) pri generalnom spravišću  ove kulturne institucije u juž­nogradišćanskoj Borti su od­­ibrali rodjenoga Cogrštofca, likovnoga umjetnika slikara Wolfganga Horvata, ki je do sada bio potpredsjednik u Oho-u. Tim je naslijedio pisca, filmaša i režisera Pe­t­ra Wagnera, ki se je povukao s predsjedničke funkcije.

Zač ne bi proširili i predjelali naš Rječnik?!

Prvi rječnik je baza

Vokabular gradišćanskohrvat­skoga jezika je izašao 1982. ljeta u prvom svesku Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvat­skoga rječnika. Leksikograf bi rekao, da je ovo opći rječnik, ar sadržava reprezentativan korpus gradišćan­skohrvatskoga jezika i sve vrsti riči, adjektive, substantive itd. On je trojezi­čan. Nimški jezik mu je izvorni, a gradišćanskohrvat­ski i standardnohrvatski jezik su mu ciljni jeziki. Mišljen je kot preskriptivni rje­čnik, ar propisuje standardne ri­či, odnosno ke n­eka hasnujemo u teksti i u govo­ru javne komunikacije.

Tagovi: 

Grupa Square Waltz nastupa u „Pat a Mat“

Datum: 
uto, 07/21/2015 - 20:00

BEČ (21. juli) — Grupa Square Waltz, ručno djelana muzika u kucanju pulsa ritmov ovoga svita,

 

originali i originalne kompozicije s dodatkom džeza, gorljive impr­o­vizacija a svenek i odnos Be­ču s velikim jerbom ovoga grada mu­zi­ke:

Maria Salamon (violina, ko­m­pozicija), Hannes Lasaković (bas, kompozicija), Marc Bruckner (klarineta, frula, perkusija, kompozicija i čuda čega drugoga);

 

utorak, 21. VII. (20.00) u „Pat a Mat“, Beč 9.; Nußdorfer Str. 3.