Dirigent i skladatelj Miro Belamarić 80.

Rodjeni Šibenčanin je po završeneoj Muzičkoj aka­de­mije u Zagrebu kao talentirani glazbenik od 1965. do 1968. bio asistent kod Herberta v. Karajana u Salzburgu pri »Sal­zburškom festivalu«. Na­dalje je 1975.-1977. bio asis­tent kod poznatoga dirigenta Ka­rla Böhma. Njegov talent su uočili i poznati dirigenti kao Milan Horvat i Lovro pl. Matačić (obadvojica su načinili veliku karijeru u Au­striji dirigirajući na Državnoj operi u Beču) tr je i kod njih učio dirigiranje.

Tagovi: 

Navodno o Bibliji (1) - piše Nikola Benčić

Svaki kulturni narod je do­šao po putu opismenjivanja prik Biblije do svoje ugledne pismene kulture. Ni Hrvati, ni gradišćanski Hrvati nisu bili iznimka na tom putu. Vjera i Crikva im je dala praktično znanje pisanja i čitanja u ruke, da bi tako la­kše razumili rič Božju i stupali po putu vječnoga spase­nja. Nažalost, nikada nam nisu pojasnili ta grudasti put u školi: ili ga nisu (po)znavali ili nas nisu kanili upo­znati s njim (ar bi mogli doj­ti na ideju usporedjivanja) ili nikomu nije bilo onako či­s­to jasno koliko to znači za svist, kulturu i narodno(sno) držanje jednoga naroda.

Navodno o Bibliji (2) - piše Nikola Benčić

Med zapadnougarskimi, da­nas gradišćanskimi Hrvati se je po današnjem (po)zn­a­nju biblijski tekst u njevom jeziku pojavio 1732. ljeta pod naslovom Horvaczko evan­gy­­elye s mukom Kristuševom i malim katekizmušem. Ne zna se, ki je prireditelj toga. Morebit bi jezična analiza mogla na to pokazati. Had­rovics misli, da je morao biti ki ježuit ali mogao biti i ki franjevac.

Medicinsko predavanje „Neurološke bolesti”

Datum: 
ned, 03/01/2015 - 15:00

FILEŽ (1. marc) – Literarno i kulturno društvo Filež i općina Fi­lež pozivaju na medicinsko predavanje „Neurološke bolesti“ (ka­plja, parkinson, demencija, multi­pla skleroza, glavobolja i dru­go);

 

nedilju, 1. III. (15.00) u općin­skom domu;

predavači su općin­ski vračitelj dr. Gerhard Prior i stručni neurolog dr. Martin Peru­šić, Filežac u bečanskoj bolnici.

Zeleni kritiziraju jednojezične putokaze

ŽELJEZNO — Zeleni kritiziraju, da su kod novoga kružnoga prometa kod Uzlopa, ki je nastao u okviru nove zaobilaznice Česna, postavili samo jednojezične putokaze za Uzlop. Putokazi stoju na uzlopskom hataru i zbog toga polag zakona mora­ju biti dvojezični. Pred izgradnjom nove ceste su na ovom mjestu jur stali dvojezični putokazi.

 

Poslovoditeljica Zelenih u Gr­adišću, Anita Malli si očekuje, da se odmah ispravi ova pogriška. Oni da su sada pisali pi­smo cestarnici, da su ustanovili tu pogrišku, i da si to oni mora­j­u po­­gledati. To da je protiv zakona i da se to mora korigirati, je izja­vila Anita Malli, ka u ime Zelenih potribuje da se putoka­zi korigiraju na dvojezične putokaze. „Zeleni bi si željili, da se i u drugi mjesti u dvojezični općina Gradišća konačno sva­g­dir po­stavu dvojezični putokazi, kako to prepisuje odredba o dvo­jezi­čnoj topografiji.

(uredn.)

Tagovi: 

Uspješno naticanje u istočni jeziki

Aleksandra Nišević s Trgovačke akademije Željezno je 19. februara dobila jezično naticanje za stručne više i sridnje škole u Željeznu. Bi­la je jedna od osam kandida­tov, ki su se naticali u hrvat­skom jeziku. Svega skupa su se naticali 72 školari u pet jezikov. Zastupani su bili jeziki engleski, francuski, špa­njolski, talijanski i hrvatski. Angelika Kornfeind je pelja­čica Djelatne zajednice učiteljev za hrvatski jezik.

 

 

Hrvatski na viši razredi na gimnaziji u Kenyong.

Novi direktor javne gimnazi­je Ma­ter Salvatoris Ke­ny­on­gasse, mag. Thomas Lesković upeljat će obavezni predmet po izboru bks (u škol­skom ljetu 2015./16.)

 

BEČ/PANDROF/PINKOVAC — Mag. Thomas Lesković je od 1. prosinca 2014. ljeta novi direktor gimnazije Mater Salvatoris Kenyongasse u 7. bečkom kotaru. Svoje korijene ima gradišćanski Hrvat u Pandrofu, ali odrasao i školovao se je u Beču. 
Po završetku svojih studijov se je zaposlio kao profesor za vjeronauk. U okviru škole se je kao savjetnik za obrazovanje (Bildungsberater) brinuo za to, da učeniki otkriju svoj pravilni put. Uz svoje 24-ljetno djelovanje na gimnaziji u Boerhaavegasse je isto obrazovan kao sistemski terapeut za obitelji. 

Tagovi: 

Berlaković na inauguraciji Grabar-Kitarović

BEČ — Skupa s ministrom pravosudja Brandstetterom je austrijski parlamentarac Niki Berlaković (VP) sl­u­žbeno bio na inauguraciji Kolinde Grabar-Kitarović kao nove predsjednice Republike Hrvatske. Be­r­laković je imao i kratko prilike se s njom pozdraviti. Predsjednica je u svo­jem govoru pred brojnimi državnimi gosti istaknula značaj nacionalnih manjin, ke da sačinjavaju bogatstvo RH. Ona kani izgraditi manjinska prava u RH i podupirati Hrvate izvan RH.

Tagovi: