Ljetos od 7. do 13. aprila je vlaška organizacija iz Albanije, VYCA (Vlach Youth Co­uncil of Albania), pozva­la Mladinu europskih narod­nosti (MEN/JEV) na tradici­o­nalni vazmeni seminar u Durres, Albaniju. Ov seminar pod geslom »Building Bridges – Graditi moste« je pohodilo 101 mladih ljudi iz 20 različnih europskih zemalj. HAK (Hrvatski akademski klub) su zastupali Lu­kas Kornfeind, Marija Korn­feind, Viktorija Wagner, Vi­k­torija Kuzmić, Martina Špiranec, Nataša Sarić i Dijana Jurković. Za DGMU je bio nazočan Luka Pajrić. 

DURRES (ALBANIJA) — Pri organizaciji djelaonic su ovput tematski upleli partnerske organizacje Men-a: „Alliance Network“, „Voice of Young Refugees in Europe (Vyre) i „Phiren Amenca“. Cilj djelaonic je bio napisati skupnu rezoluciju na probleme mladih ljudi u Europi. Pri djelaonica su skupno birali ideje za rezoluciju ali i upe­ljali mogućnosti participacije mladine i političko djelovanje u Europi. Tako su npr. i simulirali sjednicu Vijeća Eu­rope, čiji savjetujući član je i Men. Na seminaru su se i sas­tale djelatne grupe Men-a i člani projekta Minori­ty Messenger, ki se je upeljao u Trstu.

Uz intenzivno ali jako zanimljivo djelo u djelaonica, su sudionice i sudioniki imali mo­gućnost razgledati grad Berat u Albaniji, o komu se povida da su ga zgradili Vlahi. Zva­na toga su hakovci u slobodnom vrimenu imali dovoljno lazno časa za kupanje u morju.

Pri generalnom spravišću Men-a u četvrtak je odibiran novi odbor. Završila je perio­da svih trih zastupnikov iz Au­strije. Tako je i prestala hakov­ka Nataša Sarić, ka je dvoja ljeta bila komisarica za integr­a­ciju članov. U zadnjem svojem statementu bilansira pri generalnom spravišću: „Bio je ja­ko lip čas u odboru Men-a. Čuda sam doživila i sam se puno na­učila. Iako bi rado nastavila s djelovanjem, kanim i drugim omogućiti ovo zvanaredno iskustvo.“ Nataši Sarić slijedi Slovenkinja iz Italije Nastja Slavec, ka je i prošlo ljeto bila jur u djelatnoj grupi za integraciju članov. Nadalje su od­ibrani potpredsjednik za vanj­ske posle (Zikel Anxhara, Vlah iz Albanije), potpred­sjednik za nutarnje posle (Ma­rin Bodro­žić, Vlah iz Srbije) i komisarica za manjinska pra­va i politiku (Ydwine Scarse, Friskinja iz Nizozemske). Nadalje u od­boru ćedu ostati predsjednica Britta L. Tästen­sen, komisarica za komunikaciju Nina Pecke­l­sen i blagajnik Michael Kral. 

Iako nijedna gradišćanska Hrvatica ili nijedan Hrvat ni­je u aktualnom odboru, ipak je nekoliko njih ostalo u djelat­ni grupa. Tako je Dijana Jurković u djelatnoj grupi za komunikaciju, Marija Kornfeind u djelatnoj grupi za integraciju članov i Viktorija Kuzmić u djelatnoj grupi za manjinska prava i politiku. Nadalje su se pri generalnom spravišću i za­ključile tri rezolucije, i to rezo­lucija o situaciji Vlahov u Rumunjskoj i rezolucija koruških Slovencev na aktualnu ma­njin­sku situaciju u Koruškoj. Tre­tu rezoluciju na temu problemov mladine u Europi su sku­pa napisali na seminaru. Je­dan od četirih autorov (editor) je bila hakovka Viktorija Kuzmić. 

(autorice: Dijana Jurković, Viktorija Wagner, Marija Kornfeind i Viktorija Kuzmić)

Slike