Ča Madjari mislu o odnosi svoje države sa susjedi

Najveć volu Austrijance, no veliko je presenećenje ča mi­slu o Hrvati — pokazalo je is­traživanje javnoga mišljenja.
Prema najnovijoj anketi ma­djarskoga Nézőpont Institu­ta, Madjari smatraju da, od svih svojih susjedov, imaju najbolje odnose s Austrijom i Hrvatskom. Najveći postotak Madjarov vjeruje da ima­ju dobar odnos s Austrijom — 69%, dokle najmanje vjeruje u odnos s Rumunjskom — samo 43%. Rumunj­ska i Srbija jedine su države za ke manje od pol ispitanikov vjeruje da imaju dobre odnose.

Osuda u korist Esterházyjevih projektov mogao bi biti presedan i za manjine!

Petar Tyran

Odluka Zemaljskoga su­da u Željeznu u prvoj instanci slučaja „podupiranja kulture“ u korist Es­terházyjevoga pod­uzeća a tim protiv Zemlje Gra­dišće mo­gla bi biti presedan i bi u bu­du­će mogli služiti kao pri­m­jer ili op­ra­vdanje za kasnije slične slučaje: naime i u po­gl­e­du na subvencioniranje kultur­nih priredab i institucijov na­rodnih manjin u Gradišću, posebno i Hrvatov. Arenaria d.o.o. se je naime probila sa svojom tužbom protiv Zemlje Gradišće odnosno Odjela za kulturu i je dobila civil­ni proces da joj se mora ispla­titi subvencija za kulturno djelovanje od ukupno jedan milijun €.

Zač nas po mesopusnom lumpanju drma kater?

„Kater“ s mačkom nima po­s­la, kad nam se po preko­mjernom uživanju alkohola ja­­vlja takozvani „kater“. Nim­ški študenti su u 19. stoljeću kreirali ovu rič osla­njajući se na „Katarrh“. U medicini je „ka­tar“ upala sluznic i dišnih organov. Latinski na­ziv je „catarrhus“, a grčki „katarrhein“, ča zna­či da nešto curi.

Tagovi: 

Ste znali? - Zač je „kater“ kater, a ne ma­čak ili mamurluk?

Pitanje je, kako ćemo se izraziti, da nas drugi razumi? Drugi je naš razgovorni partner, ki ima isti jezik kot mi i ki je odrastao u istoj tradiciji i kulturi kot mi. Za njega išćemo rič u gradišćanskohrvat­skom jeziku, čije značenje po­znamo jur iz nimškoga jezika. Ako pogledamo u naš Rječnik, ćemo za „Kater“ najti „mačak“.

Tagovi: 

Konačno imamo studij hrvatskoga jezika u Austriji

Od kljetu se more na Pedagoškoj visokoj školi Gradiš­će studirati Hrvatski. S aka­demskim ljetom 2017./2018. će se početi na PH Burgenland (Pvš Gradišće) sa studijem Gradišćanskohrvatski/ Hrvatski. Odsad ćedu se mo­ći studirati učitelji i učiteljice u Željeznu Hrvatski za sve vrste škol u Gradišću. Ov st­udij se nudi u okviru Nove izobrazbe pedagogov i peda­gogic (PädagogInnenbildung Neu) i je nastao u uskoj kooperaciji sa Sveučilišćem Graz. Profesuru za novo­stvorenu Katedru za hrvatski jezik je dostala dr. Zorka Kinda-Berlaković.

ŽELJEZNO — Od jeseni će se na Pvš Gradišće ponuditi visokoškolski studij za hrvatski jezik. Posebnost ovoga studija je, da se nudi pod imenom Gradišćanskohr­vatski/ Hrvatski, ča znači da u ovom studiju ima uz hrvatski jezik i naša regionalna hrvatska varijanta gradišćanskohrvatski ra­vnopravan status studijskoga predmeta. U Austriji se je do­sad nudio samo studij bosan­skoga/hrvatskoga/srpskoga jezika i to na sveučilišći u Beču, Grazu i Celovcu. Ovim studijem na Pvš Gradišće će se konačno omogu­ćiti kvalitativno visoka izobrazba naših učiteljic i učiteljev u predmetu Hrvatski za sve vrste škol u Gradišću, ke pohadjaju dica u starosti od 10-18 ljet.