U spomen 90. rodjendana A. Blazovića

Zastupniki hrvatskih društav pod krovom u Schwindg. 14 u Beču su se nedilju, 6. februara u Frakanavi spomenuli pokojnoga benediktinca patera dr. Augustina Blazovića. Dugoljetni dušobrižnik gradišćanskih Hrvatov u Beču bi ljetos bio navršio 90 ljet. Na obiteljskom grobu Blazovićevih (Galovićevih) na frakanavskom cimitoru su položili buket cvijeća, recitirali pjesme i se spomenuli p. Augustinovih zaslug. Spomenpriredbi otpodne (16.00) su se pridružili mjesni farnik Joško Kuzmić, zastupniki Hkd-a rodjaki i stanovniki sela.

Katoličanski ženski pokret se je sastao s novim biškupom Egidijem Živkovićem

ŽELJEZNO — Zastupnice Katoličanskoga ženskoga pokreta su se u minuli dani sastale s novim dijecezanskim biškupom Željezna dr. Egidijem Živkovićem u Željeznu. Sastanak su priredili u okviru Duhovnih vježbov za žene, pri ki je sudjelovalo već od 100 žen.
Kako je rekla predsjednica Katoličanskoga ženskoga pokreta, Gabi Carić, na Hrvatskom radiju Orf-a Gradišće je bila važna tema, da biškup E. Živković upozna djelovanje na bazi, dakle u dekanati i u pojedini fara dijeceze. Kako je nadalje naglasila Gabi Carić, žene da su dandanas angažirane u različni područji — i to u obitelji, u domaćinstvu i na poslu, tako da Katoličanski ženski pokret ženam kani nuditi mogućnost opušćenja.

95. jubilej prelata Karola Gregorića

Prelat Karol Gregorić je 1. februara svečevao svoj 95. rodjendan. Dugoljetni farnik Vorištana od svojega umirovljenja 1995. ljeta živi u domu u Laxenburgu. Rodjeni Šuševac Karlo Gregorić je 1946. ljeta zaredjen za duhovnika. On je bio med šakicom onih, ki su preživili strahote Staljingrada. Službovao je u Stinjaki, Novoj Gori i 32 ljeta u Vorištanu. Bio je predsjednik hrvatske liturgične komisije. Pod njegovim peljanjem je 1988. ljeta izašao prvi »Mašni lekcionar za nedilje i svetke«.

Tagovi: 

Povodom »Lisztovoga ljeta«

Liszt, Franz (Ferenc), madjarski skladatelj i pijanist (Rajnof/Raiding, 22. X. 1811. — Bayreuth, 31. VII. 1886). Sin Adama Liszta, violončelista u dvorskom orkestru kneza Nikolausa Esterházyja u Željeznom. Prvu poduku iz glasovira dostao je od oca sa sedam ljet, a po dvoji ljeti jur je uspješno javno nastupio. Školovao se je potom u Beču, kade se je učio glasovir kod C. Czernyja i kompoziciju kod A. Salierija.

Tagovi: 

U Borti su se spomenuli žrtav atentata na Rome u 1995. ljetu

Nedilju, 6. februara se je oko 70 ljudi u Borti spomenulo usmrćenih četirih Romov, žrtav atentata bombom u civi pred 16 ljet. Nazoči je bio i dijecezanski biškup dr. Egidije Živković, ki je u svojem govoru naglasio da se povijest nikad ne smi zaboraviti i da Romi pripadaju identitetu Gradišća. Drugi opet su opomenuli na aktualnu turobnu situaciju Romov širom Europe. Na koncu priredbe su nažgali sviće za žrtve atentata i zaglušala je romska himna „Gelem, gelem“.

Tagovi: 

Premijera s Weidingerovimi skeči na pozornici u Hrvatskom Židanu

Kazališna grupa Hrvatskoga Židana pod peljanjem Jadranke Tóth je subotu, 29. I. pokazala premijernu predstavu svojega ljetošnjega igrokaza. Zavježbali su skeče pokojnoga pisca Joške Weidingera »Maskenbal«, »Nevidljivi metulji« i »Ženit, udavat — ča je to?«. Pri ovoj kazališnoj predstavi su nastupili i gosti iz Petrovoga Sela. Židanci ćedu svojimi skeči gostovati i u Plajgoru, Undi i Koljnofu a takaj i na festivalu narodnoga kazališća u Hercegovcu (Hrvatska). Na poziv kazališne grupe je Petar Tyran predavao o ulogi J. Weidingera u kulturnom životu grad. Hrvatov s posebnim gledišćem i na Hrvate u Ugarskoj.

Kisečka svinjokolja po staroj pravici

Ljetos smo po treti put skupa došli na svinjokolju, ča će polako tradicija nastati kod nas u Kisegu. Čuvati i oživiti kanimo ov običaj, koga smo doma na Undi i Židanu, u Prisiki, u Plajgoru svi još doživili kao dica, kao mladi ljudi. Ovom prilikom kanimo se zahvalit i našim Hrvatom za cjeloljetnu suradnju u Kisegu. Isto tako se zahvaljujemo i svim našim pomagačem, podupiračem. Tako je pred skupnom vičerom pozdravio goste Sándor Petković predsjednik mjesne Hrvatske manjinske samouprave.

Tagovi: