Većjezični simpozij i predava­nje povodom 25. obljetnice Hrvat­skoga centra

Datum: 
čet, 10/22/2020 - 13:00

BEČ (22. oktobar) — Jednodnevni većjezični simpozij i večernje predava­nje povodom

25. obljetnice Hrvat­skoga centra

posvetit ćedu se pitanju malih jezikov u gradskoj sredini s komparativne perspektive »Mali manjinski jeziki i jezične varijacije u urbanom prostoru«

S povišenjem subvencije u novu eru

Govorač za narodne grupe  u Narodnoj stranki u zastup­nik u Nacionalnom viječu di Niki Berlaković ističe, da u okviru podupiranja narodnih grup postoji sada poseban lo­nac za osiguranje medijev na­rodnih grup. Konkretno je predvidjeno, da se za svaku narodnu grupu podupira je­dan tiskani medij. Kod gradišćanskih Hrvatov ta medij su Hrvatske novine. Ali ko­liko pinez točno je zrezervirano za HN, još nije poznato, rekao je Niki Berlaković. Hrvatske novine sada konačno moru krenuti novim putem je izjavio glavni urednik HN Petar Tyran.

Je naš seoski nogomet zaista na dnu? Nije već dičakov ili se bavu drugimi športi?

Petar Tyran

Gledajući izvješćaje kako u Hrvatski novina tako i u drugi, nimški novina i čitajući npr. postavljanje momčadi ili striljce golov, se more opaziti da skoro već ni­je domaćih imen. Iz toga se moru povući barem dva za­ključki. Prvič da već nije dost d­i­čakov, junakov ni mladjih mu­ži u naši seli ki bi igrali nogomet a drugič da su mom­ča­de, iliti peljačtva tih mom­čadi dosta bogata, da si mo­ru priuštiti i plaćati toliko le­gi­onerov u svojoj momčadi.

700 migrantov prebačeno s Lezbosa: 10 zemalj EU-a obvezalo se prihvatiti 400 maloljetnikov

Svi tražitelji azila u novom kampu su testirani na koronavirus i samo oni s negativ­nim testom ćedu biti preba­čeni na kontinent. Već od 700 migrantov s grčkoga o­to­ka Lezbosa, privrimeno pre­mješćenih po požaru, ki je raz­orio kamp Moriju po­četkom rujna, je od prošloga tajedna prebačeno u kontinentalni dio Grčke. Obvezale se i druge zemlje EU. Na kontinent moru samo oni negativnih akcijov.

Tagovi: 

Vijeće Europe je preporučilo Sloveniji da prizna hrvatski kao manjinski jezik

Preporučuje se stvaranje o­b­razovnih modelov za te jezike, kao i televizijsko i radij­sko emitiranje na nji, stoji u priopćenju. Odbor ministrov Vijeća Europe ponovilo je svo­ju dugo postojeću preporuku slovenskim vlasti da priznaju hrvatski, nimški i srpski jezik, ki su prisutni u dijeli Slovenije, kao tradicionalne manjinske jezike.

Centar.Razgovor — Hrvatski veleposlanik u Austriji NJ. E. Daniel Glunčić

Datum: 
sri, 10/07/2020 - 20:00

BEČ (7. oktobar) — Hrvatski veleposlanik u Austriji NJ. E. Daniel Glunčić gost u prvom Centar.Razgovoru u jeseni;

tema: „Kako se odražava koronakriza na odnose RH s RA i s posebnim gledišćem na suradnju i turizam, i odražava li se to i na suradnju s gradišćanskimi Hrvati, kao i pitanje nastave na hr­­vat­skom jeziku u Austriji"

s gostom razgovara Petar Tyran,

srijeda, 7. X. (20.00) u Hrvatskom centru, Beč 4. Schwindgasse 14.