Zastupniki Fuen-a na razgovoru o manjina

Predsjedničtvo Federalistič­ke unije europskih narodnih grup (Fuen), zastupniki Hr­vatskoga centra u Beču i ko­ruških Slovencev su petak, 30. oktobra bili na razgovo­ru u Ministarstvu vanjskih poslov. Gabriela Novak-Ka­rall od Hrvatskoga centra je tim prilikom predstavila ko­n­cept dvojezičnoga školskoga sustava za Beč. Predsjednik Fuen-a Hans Heinrich Han­sen i savjetnik za politička pi­tanja i zastupnik u Bruxelle­su Frank de Boer su pred­st­a­vili »Minotiy Safe-Pack« i mogućnosti financijske po­dr­ške nacionalnih manjin sa st­ra­ne matičnih zemalj i držav.

 

Faymann se složio s Junckerom da ogradam u Europi nije mjesto

Predsjednik Europske komi­sije Jean-Claude Juncker i austrijski kancelar Werner Faymann (Spö) složili su se da „ogradam nije mjesto u Europi“, u telefonskom razgovoru 28. oktobra, rekla je glasnogovornica Komisije u Bruxellesu po austrijskoj na­javi da ćedu podići ogradu na granici prema Sloveniji. Ta telefonski razgovor se nasta­vlja na izjavu austrijske ministrice unutarnjih poslov Jo­hanne Mikl-Leitner (Övp), članice konzervativne stranke ka je najavila da će nje zemlja podići ogradu duž gra­nice sa Slovenijom, takaj čla­nicom Europske unije, radi kontrole priliva migrantov. 

Obustavljen željeznički promet SLO-HR

Slovenski premijer Miro Ce­rar izrazio je žaljenje za „ra­dikalnim“ potezom Orbáno­ve vlade jer smatra da bi to moglo dopeljati do domino-efekta u susjednimi državami, ali uz upozorenje da bi i Slovenija mogla upeljati oš­trije mjere kontrole granice, pa i nje zatvaranje za mi­g­ra­n­te ako bi svoju dosadaš­nju politiku prema migrantom o­bustavila Nimška u ku želji dojti većina migrantov ki se sad kreću balkanskom rutom.

Nova hrvatska veleposlanica u Austriji Vesna Cvjetković predala vjerodajnicu

Nova veleposlanica Republike Hrvatske u Republiki Au­striji, dr. Vesna Cvjetković je srijedu, 7. oktobra predala svoju vjerodajnicu austrijsk­o­mu saveznomu predsjedniku dr. Heinzu Fischeru. Velepo­slanica Cvjetković je rodjena u Dubrovniku i je u 1970.-i ljeti studirala teatrologiju u Beču. Kao hrvatska velepo­s­lanica u Beču je naslijedila Gordana Bakotu, komu je u 30. juniju po već od četiri lje­ti istekao mandat i ki se je vratio u Ministarstvo vanj­skih poslov u Zagreb.