Grčka je spraznila kamp u Idomeniju

ATENA/BEČ — Grčka rase­ljava izbiglice iz kampa Id­o­meni, Balkanska ruta se zatva­ra, ali to ni izdaleka nije kraj pristizanja emigranata u EU, upozorava Austrija. Kiricis je kazao da policija neće ukla­njati izbiglice, ali je dodao da će biti potrebno neko vrime da oni budu informirani, s obzi­rom na to da su iscrpljeni i u­morni, kao i da dobivaju opre­čne informacije, prenijela je grčka agencija ANA. Vjerujemo da će za tajedan ili dva Ido­meni, kamp blizu granice sa Makedonijom, biti ispražnjen, dodao je Kiricis. To će, takaj, biti povezano i sa vrstom sporazuma koji će EU sklopiti sa Turskom... Mi nećemo sakup­ljati izbiglice, a osim toga ča ne želimo policijsku operaciju, mi ni nimamo takovu opciju. Od 12.000 ljudi polovina su žene i dica u blatu, pa kako onda da ih sakupimo, upitao se Kiricis i dodao da će ih umjesto toga vlasti ohrabri­vati da udju u autobuse ki ćedu ih prevesti do boljih uvjetov za ži­vot, prenosi ANA.

Papa Franjo veleposlanikom: Nekamo se izolirati zbog straha od terorizma!

VATIKAN-GRAD — „Premda smo morebit različitih naci­onalnosti, kulturov i vjerskih uvjerenj, ujedinjeni smo zajedni­čkom ljudskošću i misijom da brinemo za društvo i stvoreno. To služenje je osobito hitno, zato ča mnogi trpu u sukobov i bojev, zbog prisilnoga selilačtva i izbigličtva tr gospodarskih nesigurnosti. Moramo očitovati konkretne znake solidarnosti s onimi u teškoj potrebi“ rekao je Sveti Otac, primivši u audi­enciju veleposlanike iz Estonije, Malavija, Namibije, Sejšela, Tajlanda i Zambije, povodom primanja njevih vjerodajnic.

Predsjedniki narodnosnih savjetov na oprošćaju kod predsjednika Fischera

Predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov narodnih grup su se srijedu, 18. maja ofici­jelno oprostili od saveznoga predsjednika Republike Au­strije dr. Heinza Fischera. Pri sastanku, koga je pokrenuo predsjednik Fischer, su se pominali uz ostalo o potribovanju narodnih grup na području školstva kao i o pineznom podupiranju.

Melita Šunjić glasnogovornica UNHCR: „Nosila sam stigmu izbigličkoga diteta“

„Imamo 60 milijuni izbiglic širom svita, nikada ih u povijesti nije bilo već“, rekla je dr. Melita H. Šunjić. glasn­o­govornica Visokoga kome­sa­rijata Ujedinjenih narodov za izbiglice (UNHCR) u srije­du, 11. maja u Hrvatskom centru u Beču u sklopu »Ra­­z­govora u Centru«, ki je pe­ljao glavni urednik HRVATSKIH NOVIN P. Tyran. Ova priznata novinarka rodom iz Rijeke, publicistkinja i apsolventica Instituta za publi­cistiku Bečkoga sveučilišća ka od 1993. ljeta djela u Be­ču, dala je u sklopu ra­z­go­vo­ra svoj osvrt na trenuta­čnu izbigličku krizu i predstavi­la neke UNHCR-ove aktivnosti i projekte.

U Europi se rješenja ne moru nametati veli ministar Kovač o imigrantski kvota

U Europi se ne moru nametati rješenja ka ne bi uzela u obzir nacionalne specifičnosti, rekao je 6. maja u Pragu hrvatski ministar vanjskih i europskih poslov Miro Ko­vač, govoreći o planu Euro-komisije/EK o upeljanju obvezujućih kvotov za migrante. „Ne morete nametati rje­šenja a da ne uzmete u ob­zir nacionalne specifičnosti i osjetljivost nekih pitanj“, rekao je na konferenciji za novinare sa češkim kolegom Lubomirom Zaoralekom.

Slovenci u Koruškoj se nadalje boru za dvojezične seoske tablice i putokaze

Narodni svet koroških Slo­vencev (NSKS) ne vidi smisla u dvoboju s članom Savezno­ga vijeća Dörflerom, jer su poznate njegove izjave u sve­zi sa skandalom HYPO BANKE ali i idejom, da se raspusti Savezno vijeće (Bundesrat). NSKS u izjavi popravlja neke Dörflerove izjave, u ki uz os­talo tvrdi da su ispunjena sva obećanja iz MEMORANDUMA od aprila 2011. i da su po­stavljeni takaj i svi dvojezični putokazi. S takovimi izja­vami Dörfler samo potvrdjuje, da ne pozna činjenice. Sli­ka zgora kaže, da na jednom putokazu manjkaju 4 slo­ven­ske oznake. Dukumentirano je ukupno 30 manjkajućih putokazov.