Ugostitelji, vinari i koronakriza (5.) — Uzlopski vinar Štefan Robica u Štikapronu

ŠTIKAPRON — Uzlopskoga vinara sa sidišćem u Štikapronu Štefana „Broasku “ Robi­cu ml. naravno je isto pogodila momentana gospodarska kriza prouz­ro­kovana korona-epidemijom. Kako je rekao za Hrvatske novine „Kod mene je dobro da ne živim samo od vina. Ali najveć bi ga od sada prodali, sada bi počela sezona kada bi lifrali. Najveć ga prodavam za gas­tronomiju ovde okolici i u Beču — a kih 30 posto mojega vina prodajem doma mušteriji ka dojde na dvor ili na rastoku.“

Tagovi: 

Ugostitelji, vinari i koronakriza (4.) — Vinar Erich Schruiff u Uzlopu

Uzlop – Uzlopskoga vinara Ericha Schruiffa takaj je teško pogodila momentana gospodarska kriza prouzrokovana korona-epidemijom. Poseban ugled i priznanje si je stekao pri različni degustacija i naticanja vin u Hr­vat­skoj, kade su mu vina i visoko odlikovana. No ni toga sada do dalnjega nima.

Tagovi: 

Ugostitelji, vinari i koronakriza (3.) — Vi­nari Konrad i Martina Mariel u Vulkaprodrštofu

VULKAPRODRŠTOF — Vi­nari Konrad i Martina Mariel u Vulkaprodrštofu momentano nimaju čuda posla u vezi s prodavanjem vina. No, u vino­gradi, naravno imaju upravo sada pune ruke posla. Kako je rekao Konrad Mariel u razgovoru s Hrvatskimi novinami „Kanili smo u ovi dani otpriti rastok. To sada pravoda ne gre. Ali imamo pune ruke posla. Z­asaditi ćemo tri nove trse, a kao seljaki smimo još djelati. Imali smo sriće, jer smo jur ra­nije počeli s online-naručbami, dakle prodavanjem vina prik interneta. To funkcionira. Ali, naravno ćutimo i kako je popustio promet (Umsatz), ča do -30%.

Tagovi: 

Solidarnost sa Zagrebom i pomoć — otvoreno pismo Hrvatskog centra u Beču Gradu Zagrebu

Hrvatski centar u Beču se je u otvorenom pismu obratio Gradu Zagrebu na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem nudeći pomoć u ovom teškom času ne samo pandemije koronavirusa nego sada još i tako teško pogodjenim od potresa Zagrebom i okolicom.

Pandemija koronavirusa pogodila pred svim i ugostitelje i (malo)poduzetnike — Galerija umjetnosti i rukotvorin Trudice Domnanović

Tim da je zbusnula pandemi­ja (= epidemija ka je za­hva­ti­la zapravo cijelu zemlju) ko­ronavirusa su odlukom dotičnih vladov u pojedini zem­lja, jedna za drugom odlučile da moraju zatvoriti krčme, restoranii, hoteli a svakako i poduzeća ili prodavaonice, kade se okuplj već ljudi. U slijedećem kanimo jedno za drugim egzemplarično predstaviti neke ovih ugostiteljev i (malo)poduzetnikov i poka­zati kako su se snašli u ovoj ne samo za nju novoj nego i za njevu egzistenciju pogibelj­noj situaciji.

 

Tagovi: 

Ugostitelji, vinari i koronakriza (2.) — Vinari DI Doroteja i DI Franc Jakšić (Remuševi) u Uzlopu

UZLOP — Donedavno mla­di vinari — u medjuvrimenu su im dorasli jur i dica i stoju takorekuć „pred vrati“ u istoj struki — Doroteja i Franc Ja­kšić (Nohparovi) iz Remuševih dvorov u Uzlop su u minuli lje­ti steklu sve veći ugled na vrlo gusto pohodenoj pozornici austrijskih vinarov i vinarske elite. Nije već dost imat do­b­ro vino, znamda još i odlično, ne­go ide uz sve to i za dobro pr­o­mišljeni marketing, za djelo­tvornu prezentaciju, za čim re­dovitiju nazočnosti.

 

Tagovi: