U srijedu, 23. oktobra u hote­lu Marriott u prvom bečkom kotaru održan je prvi u nizu sastankov ki udruga Hrvat­ski dom Beč kani organizirati s hrvatskimi udrugami u Beču kao pripravu u organi­zaciji Prvoga susreta, kongresa hrvatskih udrugov u Austriji, ki će se održati 5. decembra 2019. u repre­zen­tativnom prostoru Austria Center Vienna. Kako je naglasio predsjednik ove nove udruge, poduzetnik Andrej Lucić „Vrlo br­zo ćete viditi učinke našega djelovanja!“

BEČ — Ov put su na redu bili pojedini hrvatski Kud-i, a jur se u utorak, 29. oktobra u­priličila druga tematska sjednica s drugimi Kud-i kao i o­s­talimi udrugami. 

„Dakako da ne moremo po­zvati sve udruge u istom trenut­ku na sastanak pa ćemo u nekoliko navrata sastati se s pre­d­stavniki naših mnogobrojnih udrugov čije djelo pohvaljujem, jer one su naše bogatstvo“ pojasnio je u uvodu Andrej Lu­cić, predsjednik novoga društva, udruge Hrvatski dom Beč. 

Andrej Lucić je upoznao na­zočne s temeljnimi smirnicami djela Hrvatskoga doma Beč poglavito s projektom Prvoga susreta hrvatskih udrug u Austriji naglasivši važnost me­djusobnoga povezivanja i zajedničkoga organiziranja ove zn­a­čajne manifestacije. 

„Naš je prvi projekt jako zna­čajan i za njega imamo veliku potporu, kako ju imamo i za cjelokupnu našu udrugu. Ostvareni su značajni kontakti s gradskimi i saveznimi vlasti, kao i onimi u Hrvatskoj pak će­te vrlo brzo viditi učinke na­še­ga djelovanja. Svakako bi vo­lio da se maksimalno uključite. Mi nismo nikomu nikakova konkurencija, već željimo u po­zitivnom ozračju stvoriti ono ča su generacije sanjale. Hrvatski dom je za nas ostvariva činjenica i ja ću uložiti maksimalne napore kao predsjednik udruge da do njega dojdemo, a Dom onda neka bude na po­nos svim nam“ naglasio je Andrej Lucić. 

U ugodnoj i srdačnoj raspra­vi čula su se mišljenja i drago­cjena iskustva mnogobrojnih udrug, a predstavljen je i dio tima Hrvatskog doma Beč, ki se mahom sastoji od mladih, obrazovanih osob, magistrov i doktora znanosti ča je na sas­tanku ocijenjeno jako pozitivno. 

„Našem tīmu će u dogledno vrime pristupiti još nekolicina izrazito eminentnih osob. J­a­ko me to raduje, jer se tako jur u samom početku prepoznaje naše djelo. Takaj, jur sada moremo najaviti kako ćemo na Prvom kongresu udrug imati uvažene goste iz kulturnoga, društvenoga i političkoga živo­ta Austrije i Hrvatske pa sto­ga apeliram još jednoč na sve udruge neka sudjeluju, jer im to more samo koristiti“ zaklju­čio je Andrej Lucić.

(Press centar Hrvatskoga doma, Beč)

Kategorije

Slike