Austrijsko ministarstvo zdr­a­vlja u petak, 24. julija ka­s­no navečer objavilo je pri­op­ćenje o upeljanju novih ogr­a­ničenj za putnike iz 32 rizič­ne zemlje ili rizičnih podru­čjev pri ulazu u Austriju, ka je stupila na snagu u pandi­ljak, 27. julija u polnoć, a uzrok je znatan porast bro­ja novozaraženih u ti zemlja. Od pandiljka ulazak u Austriju iz 32 rizične zemlje sa­mo s korona tes­tom, Hrvat­ska je u skupini „stabilnih zemalj“ bez og­ra­ničenj.

BEČ — Isti izvor navodi da će prema novoj odredbi ulazak putnikov iz 32 rizične zem­lje u Austriju biti moguć isklju­čivo s negativnim Pcr korona testom, dokle ćedu pripadniki tzv. „tretih držav“ moći ući sa­mo pod odredjenimi preduvjeti.

Navedena odredba tribala je stupiti na snagu u petak 24. julija, ali je zbog provjere pra­ve valjanosti teksta nje prim­je­na odgodjena za pandiljak 27. julija. U priopćenju stoji da Au­strijanci, gradjani EU-a i Ewr držav (države Europskoga go­spodarskoga prostora), kao i Švicarci, ki dolazu iz rizičnih područjev, s nestabilnom Co­vid-19 situacijom kako su Rumunjska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Črna Gora, Švedska, Rusija i Sad — moraju pokaza­ti pri ulasku u Austriju negati­van korona test (Pcr ne stariji od 72 uri) ili se testirati unutar 48 uri po ulasku u zemlju. Do dostajanja rezultata testiranja za ke troške moraju snositi sa­mi, obvezno moraju biti u kuć­noj samoizolaciji, uz predo­če­nje potvrde o stanovanju.

Za pripadnike „tretih zemalj“ ki ne potiču iz EU-a, Ewr-a ili Švicarske — kao na primjer Ukrajine, valja zabrana ulaska u Austriju, osim ako dolazu iz Schengenskoga prostora i mogu pri ulasku pred­o­čiti negativan Pcr korona test, ki nije stariji od 72 uri. Bez obzira na negativan test navedene osobe moraju po ulasku u Austriju u obveznu 10-dnevnu kućnu samoizolaciju i to uz predočenje potvrde o stanova­nju, a troške snosu sami. Samoinicijativan odlazak na tes­tiranje iz karantene nije moguć.

Popis rizičnih zemalj

U priopćenju ministarstva dan je i popis rizičnih zemalj i područja med ke su ubrojani Egipat, Albanija, Bangladeš, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Bugarska, Čile, Ekvador, Indija, Indonezija, Iran, Kosovo, Meksiko, Mol­davija, Crna Gora, Nigerija, Sjeverna Makedonija, Pakistan, Peru, Filipini, Portugal, Rumunjska, Ruska Federacija, Švedska, Senegal, Srbija, Ju­ž­na Afrika, Turska, Ukrajina, Velika Britanija i kineska pokrajina Hubei.

Od zabrane ulaska u zemlju kod skupine „tretih zemalj“ iz­uzeto je njegovateljsko osoblje, sezonski djelači i diplomati. Oni takaj moraju predočiti ne­gativan korona test, tr obvezno otići u 10-dnevnu kućnu samo­izolaciju ukoliko nisu prethod­no boravili u jednoj od zemalj ocijenjenih „sigurnimi“. Karan­tenu moru prekinuti potom kad dostanu negativan Pcr test.

Za poslovne ljude ulazak u Austriju je moguć s liječničkom potvrdom ka uključuje negativan korona test, ne stariji od tri dani. Za tu skupinu putnikov nije propisana karantena.

Slobodan ulazak u Austriju

Kako stoji u priopćenju slobodan ulazak u Austriju, bez ikakovih ograničenj valja za Au­strijance i gradjane Ewr držav tr Švicarce ki dolazu iz držav „sa stabilnom Covid-19 situacijom (kak su Nimška, Italija, Švicarska, Norveška)“. Uvjet je da je osoba prethodnih 10 dani boravila u slijedeći — trenutačno sigurni — država, u ke su, uz Hrvatsku, ubrojene i An­dora, Belgija, Nimška, Estoni­ja, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Island, Italija, Letonija, Liechtenstein, Litva, Luxemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, San Marino, Švicarska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Češka, Madjarska, Vatikan, Velika Britanija i Cipar.

Ulazak u Austriju bez ikakovih ograničenj valja i za dr­žavne posjete tr zbog posebnih uzrokov kako su ulazak zbog životnoga partnera ili partnerice, tr posebnih prigodov, na primjer vjenčanja i kršćenja.

Tranzit (prolazak) kroz Au­striju bez zaustavljanja i dalje je moguć i neograničen.

Ministarstvo zdravlja istica­­lo je kako je ova odredba stu­pila na sna­gu u pandiljak, 27. julija, a iznimka su osobe ke se na ta dan jur nalazu u inozemstvu, za ke ćedu ona stupi­ti na snagu u subotu, 1. augu­s­ta 2020.

(Snježana Herek)

Kategorije