Petar TyranFederativna unija europ­skih narodnosti Fuen jur duga ljeta djeluje u korist narodnih manjin u Eu­ro­pi i je svoje djelovanje pro­š­i­rila ne samo prema sjeve­ru i sjeveroistoku, nego u zadnji ljeti prema jugu i jugoistoku. Gradišćanski Hrvati u Austriji su u Fuen-u zastupani ta­kaj jur duga ljeta a u novije je uz Hkd u Gradišću u Fuen-u sve aktivniji i Hrvatski centar u Beču. Tako je Hkd bio organizirao godiš­nji Fuen-kongres 2011. ljeta u Željeznu.

Bez sumlje najvažnije u mi­nuli ljeti ča je Fuen pokrenuo je tzv. »Minority SafePack« iliti sigurnosni paket za ma­nji­ne, dakle paket u korist očuvanja narodnih/nacionalnih manjin širom EU a u daljnjem izvan nje. Fuen je izdjelao ov »Minority SafePack« i ga je predložio EU-komisiji za odobrenje. No, u ovoj komisiji vrhovni činovniki najp­r­vo nisu bili bogzna kako odu­še­vljeni o ovom katalogu naj­p­o­tribnijih mjerov za očuvanje ugroženih narodnih manjin i su to najprvo jasno odbili. Ali donedavni predsjednik Fuen-a Hans Heinrich Hansen i od Fuen-a opunomoćeni pregovarač u vezi s »Minority Sa­fe­Pack-om«, Frank de Boer kao gla­snogovorniki inicijative europskih gradjanov za provodjenje ovoga sigurnosnoga paketa nisu popustili i dalje uvjeravali odgovorne i nadle­žne u EU-komisiji.

Konačno je ljetos 4. aprila javio Frans Timermans, potpredsjednik EU-komisije, da je »Minority SafePack« kao inicijativa« registrirana. Sada je potriban drugi korak: u ba­rem sedam od zemalj EU po­tribno je prikupiti barem je­dan milijun potpisov da bi se EU-komisija obavezno mora­la baviti potribovanji iz »Minority SafePack-a«. Oficijelni štart za ovu potpisnu akciju je bio 19. maja u madjar­sko-rumunjskom a nekada i nim­škom gradu Cluju/Kolo­zs­vá­ru/Klausenburgu.

Ako ova akcija uspije — a zapravo su svi uvjereni da će uspiti iako će biti puno posla okupiti jedan milijuni potpisov — onda će se tim moći podičiti cijela Europa. Ov »Minority SafePack« se nai­me tiče već od 60(!) milijuni europskih državljanov, ki pr­i­padaju jednoj od brojnih nacionalnih manjin u brojni dr­žava Europe. U uvjerenju da ove nacionalne manjine, da pripadniki ovih narodnosti i manjinskih zajednic, ke živu u jednoj ili već europskih dr­žav obogaćuju ove zemlje i države, da nikomu ništ ne ka­nu oduzeti, da većinsku zajed­ni­cu ne kanu osiromašiti… ne­ka od geslov u okviru o­vo­ga »Minority SafePack-a« „Mi smo u pravu! Vjerujemo u s­o­lidarnost! To je ča naš na­či­nja jačimi; zato ćemo uspiti!“

Da bi ovo uspilo morat će­du narodne grupe i u Austriji pridonesti svoje. Realistično je da se pokupi nekoliko desettisuć potpisov znamda još i već. O tom triba u­vjeriti simpatizante i unutar manjine ali većinski narod, „Ma­njine su obogaćenje Europe“ je već nego uvjerljivo geslo!

Kategorije