Koljno­fsko hrvatsko društvo na čelu s Ingritkom Klemen­čić je bilo organizator i 43. Hrvatskoga bala — prlje koč duga ljeta u Šopronu a sada jur nekoliko ljet dugo u Koljnofu, u restoranu Tercia. Ov bal u subotu, 12. januara otvorilo je Folklorno društvo Koljnof s koreografijom „B­i­zovac“. Predsjednik Koljnof­skoga hrvatskoga društva i na­čelnik sela Franjo Grubić je pozdravio goste. Nazočnim se je obratio i Mladen Andr­lić, veleposlanik RH u Ma­djarskoj. Za zabavu je svira­la grupa Pinka Band iz Pet­rovoga Sela. Na bogatoj tom­boli su oni, ki su kupili srićke, mogli dobiti jednotajedni bo­ravak u Panzionu Croatia u Starigradu i vik­end u Hotelu Riviéra u Dra­m­lju. I ovo lje­to je Krešo Matašin iz Vukovine darovao pršut a naj­bli­že je njegovu težinu šacao i pogodio Franjo Pajrić st.

KOLJNOF — Bal u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Koljnofu ima dugu tradiciju i broji med najus­pješ­nije i po broju najstarije hrvat­ske bale unutar gradišćansko­hrvatskoga mesopusta. Duga ljeta su ov bal organizirali u ve­liki i znameniti hoteli u Šopr­o­nu a to je bio i čas kada su gr­a­dišćanski Hrvati došli ne sa­mo iz madjarskoga dijela Gradiš­ća nego pred svim i iz susjednih hrvatskih sel na Poljanci a ta­kaj i Dolinci, a u velikom broju su tada bili došli i Hrvatice i Hrvati u organizaciji Hgkd-a u Beču. Iz te dobe još potiču mnoga prikgranična prijatelj­stva, ka su temelj uskoj i dje­lotvornoj suradnji u minuli de­setljeći i ljeti.

(uredn.)

Kategorije

Slike