Generalni sekretar Socijaldemokratske stranke Austri­je (Spö) i potpredsjednik Pr­i­vredne komore Austrije Chri­stoph Matznetter ocijenio je 22. novembra da ni po parla­mentarni izbori u Austriji, po ki će Austrija dostati novu vladu ku će činiti (kako se zasada čini) Narodna stranka (Övp) i Slobodarska str­a­n­ka (Fpö), neće uslijediti pr­o­mjena austrijske politike po pitanju podrške Srbije na pu­tu u Europsku uniju.

BEČ — „Ne postoju nikak­o­vi negativni indikatori u vezi stava buduće vlade Austrije po pitanju podrške puta Srbije u EU“, naglasio je on u razgovo­ru sa srpskimi novinari u Be­ču. Ukazao je da je peljač FP-a Heinz-Christian Strache u već navratov u prošlosti iznosio p­ozitivan stav o Srbiji i nje te­žnji da postane članica EU.

Takaj je konstatirao da su u austrijskom parlamentu zastu­pljene sve stranke ke imaju po­zitivan stav o Srbiji, tako da p­olazi od toga da će Austrija i u budućnosti biti partner Sr­bije na njenom putu u EU.

Matznetter je ocijenio da pri­vredni program predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ide u dobrom smiru, i da je važno da se sprovedu investicije u in­frastrukturi, kao i da triba isko­ristiti pomoć ku nudi Kina.

Matznetter je rekao da po­red političke podrške za šire­nje EU postoju i dobre ekonomske veze sa Srbijom. S tim u vezi je podsjetio da je lani trgovinska razmjena izmed dvi zemlje dostigla vridnost višu od milijardu eurov, a da je lje­tos zabilježen rast izvoza Au­strije u Srbiju za 10,6 posto, a iz Srbije u Austriju još i za 19,8 posto. Podsjetio je da je Austrija i dalje najveći strani investitor u Srbiji s ulaganji u vridnosti viši od 2 milijarde €.

Matznetter pokazuje na to da postoji veliki interes austrij­ske privrede za daljnjim pro­ši­renjem suradnje, ča se vidi po rastu uvoza iz Srbije. Naveo je da postoji mnogo primjerov da su austrijska poduzeća pre­mje­stila svoju proizvodnju iz Azi­je i nastanile je u Srbiji. To je objasnio niskimi plaćami, ali i dobro kvalificiranom djelatnom snagom, ali je naglasio da će se ta situacija prominiti, po­sebno po pristupanja u EU. „Vidili smo na primjeru Slo­ve­nije i Hrvatske da je prijemom u EU došlo do rasta plać i usaglašavanja cijen tako da je došlo do smanjenja proizvodnje. Zbog toga je važno da se iskoristi pretpristupna pomoć kako bi Srbija podigla svoju proizvodnju podigla sa jeftine na sofisticiraniju“ savjetuje on.

Takaj je rekao da bi bilo va­ž­no da Srbija preokrene stanje po pitanju odliva mozgov i vra­ti u zemlju „pametne glave“, kao i da animira uspješne biznismene srpskoga porijekla da ulažu u domovinu. Povodom presude Ratku Ml­adiću, on je istaknuo i da je za ekonomski razvoj regije važan mir, kao i da u cilju mirne budućnosti tri­ba „savladati prošlost“. S tim u vezi on je pozdravio napredak u poboljšanju odnosev s Hrvatskom, ali i smanjenje ten­zijov s Prištinom.

Ča se Austrije po izbori ti­če Matznetter je izrazio uvjerenje da je odlučujuće pitanje koliko će nova vlada biti pozitivna prema EU. Polazim od toga da će predsjednik Austri­je Aleksandar Van der Bellen prihvatiti samo onu vladu ka je proeuropska, naglasio je ge­neralni sekretar Spö, do sada vladajuće stranke u Austriji.

(uredn.)

Kategorije