U Osnovnoj školi »Mihovil Naković« u Koljnofu u četvr­tak, 24. oktobra su održali u medjuvrimenu jur 18. po redu naticanje u lipom govo­ru i recitiranju s istim naslo­vom kako ga nosi škola, na­ime »Mihovil Naković«. Su­djelivalo je oko 70 školarov iz sedam hrvatskih osnovnih škol iz hrvatskih od. mišovitojezičnih škol u ugarskom dijelu Gradišća. Pri natica­nju školari dolnjih razredov recitiraju pjesmicu gradiš­ćan­skohrvatskoga pjesnika, a školari viših razredov čitaju tekst.

 

U žiriji za prvu i dru­gu kategoriju su bili dr. Mi­jo Karagić kao predsjednik,  Petra Glavor i Marija Fü­löp-Huljev. Dicu u tretoj i če­t­vrtoj kategoriji su ocijenili Zlata Benčić kao predsjednica i Terezija Danijel Kolonović i Mišo Šarošac. Naticanje zajedno or­ga­niziraju Peda­goški centar u Sambotelu i nad­zornica za hr­vat­sko školstvo u ugarskom dijelu Gra­dišća Edita Pau­kovic-Horvat.

 

KOLJNOF — Pri ljetošnjem naticanju u lipom govoru je opet sudjelovao reprezentivan broj školarov i školaric iz gradišćanskohrvatskih sel u Ugar­skoj. Kako je za Hrvatsku re­dak­ciju Orf-a Gradišće rekla učiteljica na školi u Koljnofu, Ingrid Klemenčić važnost o­v­o­ga naticanja je uz ostalo i u tom, da „je ova priredba za di­cu dobra mogućnost, da vjež­baju gradiš­ćanskohrvatski je­zik, jer na škola u hrvatski seli Ugarske se većinom podučava hrvatski standardni jezik“.

 

Na­dalje je Ingrid Klemenčić naglasila, da „recitiranje pjesmic je metoda učenja jezika. Ako dica od doma doprimu sa so­bom hrvatski jezik, onda nima­ju problema pominati se po hr­vatsku. To da su zvećega dica iz Petrovoga Sela, Koljnofa i Gornjega Četara. Ali sva dica da se jako rado pripravljaju na ovo naticanje.“ Kao pedegogica ona recitiranje pjesmic drži za dobru me­todu učenja jezika, jer da se dica moru zaživiti u pjesmice. „Osebujno kod di­ce, ka samo slabo vladaju jezikom, da se mora visoko cije­niti njev trud,“ naglašava Klemenčić i ujedno hvali roditelje, ki odobravaju, da se njeva dica uču hrvatski kao dodatni je­zik. Sva dica, ka sudjeluju pri ovom natica­nju, su u tom jur dobitniki, jer su izibrana od svo­jih škol kao zastupniki.

 

Osnovna škola »Mihovil Na­ković« je jur osamnajsti put dala mjesto tradicionalnomu naticanju u svojoj školi. Glavni organizator je i ovo ljeto bio Pedagoški centar iz Sambotela pod peljanjem savjetnice za hrvatski jezik Edite Horvat Pauković. Pred naticanjem su školari domaće škole dali interesantan i šarolik muzički pro­gram koga su uvježbale učite­ljice Sabina Balog i Ingrid Kle­menčić.

 

Zahvaljujući bivšemu direktoru Nove sridnje škole Veliki Borištof Štefanu Zvo­na­riću je mogla učiteljica za povijest Alojzia Németh Pócza sastaviti izložbu o djelovanju imenodavca škole, Mihovila Nakovića. Skūp su pozdravili Mišo Hepp, predsjednik Hr­vat­ske državne samouprave, a u ime domaćinov Agnjica Sár­közi. Naticatelji su bili podi­ljeni u dvi grupe: niži i viši ra­z­redi. Školari viših razredov su morali pročitati prozni tekst a mali su imali mogućnost recitirati pjesmicu gradišćansko­hrvatskoga pjesnika. Jurori su i ljetos imali jako težak posao kad su podilili prva tri mjesta med školari. Uz velik trud šk­o­larov se vidi i marljivo dje­lo u­čiteljev ki su pripravili školare.

 

Rezultati ljetošnjega naticanja:

 

1.-2. razred: 1. Martina Martinović (Petrovo Selo)
                    2. Lili Völgyi (Koljnof);
                        Zor­ka Šuborić (Petrovo Selo)
                    3. Zorka Bauer (Koljnof)

 

3.-4. razred: 1. Mirjana Bauer (Koljnof)
                        Marton Gombaš (Petrovo Selo)
                    2. Nelli Nagy (Bizonja)
                    3. Ana Lengyel (Kemlja)

 

5.-6. razred: 1. Kristof Habetler (G. Četar)
                    2. Karmela Pajrić (Koljnof)
                    3. Reka Gutec (Bizonja)
                        Marko Handler (Petrovo Selo)

 

7.-8. razred: 1. Dora Kolnhoffer (Gornji Četar), Danijela Schlaffer (Petrovo Selo)
                    2. Roxana Németh (G. Četar)
                    3. Lia Pikner (Kiseg)

 

Jurori su bili kod malih: dr. Mijo Karagić počasni konzul RH, Marija Huljev Fülöp iz Unde i Petra Glavor nova lektorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost u Sambotelu. Za velike su poslušali: Zlatica Benčić, bivša nadzornica, Tereza Kolonović Daniel i Mi­šo Šarošac, voditelj Kluba August Šenoa u Pečuhu.

 

Na kra­ju naticanja su preda­le dobitni­kom dare glavna organizato­ri­ca Edita Horvat Pauković i dir. OŠ Mihovil Naković Agnjica Sarkozi. Naticanje su podupirali Savez Hrvata u Mađarskoj, Pedagoški centar u Sambotelu i izdavačka kuća Croatica.

 

Slike