Varaždinski župan Radimir Čačić srijedu, 18. septemb­ra je bio u djelatnom pohodu Željeznu: „Gradišće je naš prirodni partner s kim danas započinjemo aktivniju surad­nju“. Kako je izjavio Čačić po svojem pohodu Željeznu „...re­alizirali smo plan po­kreta­nja aktivne suradnje s austrij­skom saveznom zemljom Gradišće u koj živu brojni Hrvati...“.

VARAŽDIN/ŽELJEZNO — Teme sastanka bile su obrazovanje, kultura, turizam i obnovljivi izvori energije. O nave­deni tema raspravljali su u ci­lju identificiranja zajedni­čkih točak i daljnjih mogućnosti za suradnju. Pri tom je podsjetio, da Sveučilište Sjever jur sura­djuje s Visokom stručnom ško­lom Gradišće (FH Burgenland) u Željeznu na medjunarodnom združenom prikgraničnom do­k­torskom studiju „Medjunarodni ekonomski odnosi i menadžment“. Suradnja je jur započe­ta i kroz organizaciju Svečanoga bala Varaždinske županije, na kom su predstavniki gradiš­ćan­skih Hrvatov bili uvaženi gosti, kao i odlaskom delegacije Varaždinske županije na čelu sa županom Čačićem na 72. Hrvatski bal gradišćanskih Hrva­tov u Beč u Schönbrunnu.

Osim toga, Gradišće je i dio Saveza Alpe-Jadran kim pred­sjedava župan Čačić. Na konferenciji povodom 40 ljet surad­nje na alpsko-jadranskom pod­ručju u novembru prošlo ljeto održan je preliminarni sasta­nak s predstavnikom Gradiš­ća Kristijanom Iledićem (tada predsjednikom Zemaljskoga sabora ki je i sada bio nazoči na prijemu u Željeznu) na teme­lju koga je dogovoren posjet d­e­legacije Varaždinske županije.

„Hrvatska manjina nam je jako važna i mi djelamo ovde sve kako im ne bi oduzeli iden­titet, a stoga je gotovo nevje­ro­jatno da ne postoji uspostav­ljena suradnja niti s jednom hrvatskom županijom“ rekao je zemaljski poglavar Doskozil.

Župan Čačić se s njim slo­žio. „Gradišće se nameće kao prirodni, logični partner jer osim gospodarske, postoji i e­mocionalna potreba Gradiš­ćancev (ovde misli očigledno  na Hrvate, op. ur.) za održava­nje vezov s domovinom“ ista­knuo je žu­pan Čačić.

Na sastanku je najavljeno pokretanje bliske suradnje osnovnih i sridnjih škola u Gradišću i u Varaždinskoj župani­ji — razmjena školarov i učiteljev, zajedničko organiziranje semi­narov i uključivanje u kurikulume. „Iduće ljeto planiramo i suradnju sa Sveučilišćem Sje­ver i Glazbenu školu Varaždin podići na razinu konzervatori­ja, pak ćedu se i tim otvoriti nove mogućnosti“ rekao je žu­pan Čačić. Dodao je da Joseph Haydn konzervatorij iz Želje­zna more postati mentorski studij u tom procesu.

Na sastanku su čelni ljudi Gradišća i Varaždinske županije dogovorili i razmjenu iskustav na području upotrebe obnovljivih izvorov energije budući da se od Gradišća ima ča naučiti „oni su, naime, pre­d­vodnik u korišćenju obnovljivih izvorov energije iz kih zadovoljavaju 150 posto svojih potrebov“. Podcrtana je i mogućnost bliske suradnje kulturno-umjetničkih društav iz Gradišća s onimi iz Varaždin­ske županije na idući izdanji festivala tradicijske kulture FolkoFonije, ali i najavljena mogućnost gostovanja ansam­bla Lado u Željeznu s programom »Neka sunce sjaji svima« posvećenom Hrvatom van do­movine.

U cilju formaliziranja suradnje, dogovoreno je potpisivanje sporazuma o suradnji s Gradišćem na idućem Svečanom balu Varaždinske županije početkom idućega ljeta.

(uredn.)

Kategorije