Ste jur kada čuli rič networking? Prlje smo za networking govorili, da išćemo poz­nanstva. I networking je iska­nje poznancev, ali s dodatkom da od ljudi, ke upoznamo, imamo hasni. I tako je rekao dobitnik dvih Nobelovih nagradov, Linus Pauling, da njegov uspjeh bazira na njegovi mnog­o­vrsni kontakti, a stoprv zatim na njegovom zna­nju i srići. Moramo biti iskreni: Networking je potriban svim! Socijalni kontakti imaju veliku moć. Od ljudi — ako smo naletili na prave — moremo čuti, kade je raspisano ko djelatno mjesto, kakov je ki šef, koliko se plaća za ovo ili ono djelo. Networking nam proši­ru­je horicont i otvara nove perspektive. Moremo se učiti od koga, ki je morebit jur koracao putem, kim kanimo kre­nuti mi. Zač si ada ne bi poslušali  tudja iskustva, da bi si prišporili vrimena i krivo postupanje? Networking nam pruža šansu, da u pravom hipcu naletimo na prave ljude, da bi mogli realizirati vlašće ideje.

Istotako kot išćemo mi, ča drugi imaju za ponuditi, ta­ko išću drugi, ča mi imamo za ponuditi. Kade su naši kvaliteti i kade jake strani? Pravi networking je win-win posao, kade jedna ruka drugu pere. I zato pri networkingu ima apsolutni proiritet iskren interes za druge i pripravnost da mi drugim pomažemo ravno ta­ko kot očekujemo, da oni pomažu nam.

Pravoda s networkingom aso­ciramo i negativne strani, egoistične motive. Poznanstva onda duraju tako dugo, dokle koga moremo ishasnovati, a zatim se ona raspadu. To je škura stran networkinga. Ali jasno da i networking more biti negativan kot sve na svitu ima dvi strani. Kot postoju diskretni i dobronamjerni ljudi ta­ko postoju i indiskretni pak zlonamjerni. Zato si naše kontakte pažljivo moramo birati. Prijatelji se ne rodu prik noći. Potribne su mnoge prilike — dru­ženja, sastanki i dogodjaji — da bi upoznali nove ljude i karak­tere. Človiku je za networking potriban talenat.

Kako neka pristupimo človi­ku, koga kanimo upoz­nati? S kakovom temom ćemo mu se obratiti? Razgovori o športu, kompjutori, pateži i dici gl­ušu kot da su banalni, ali ove teme interesiraju svakoga človika. Ako smo dost znatiželjni na mišljenje razgovornoga partnera, moremo ostaviti dobar dojam. Cilj postoji u tom, da najdemo skupnosti na različni polji, svejedno je li je to ljubav prema istomu autoru, prema sadjenju paradajzov u vrtu, igranju tenisa, nogometa ili šaha. Ako poznanstvo ne­ka dugo drži, je pažljivo njegovanje novo uspostavljenoga kontakta dužnost. Najstrašnije je, da nas gdo svenek onda nazove, kad nešto kani od nas!

(Agnjica Schuster)

Kategorije