U Požonu se je održao kongres Federalističke unije eu­ropskih narodnih grup (Fuen). Kongres je stao u znaku 70. obljetnice postojanja ove najveće krovne organizacije autohtonih europskih narodnih grup. Sa stra­ni gradišćanskih Hrvatov su pri kongresu sudjelivali zastupniki dvih učlanjenih društav, i to Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću kao i Hrvatskoga centra u Beču. Kongres u Požonu organizirao je FUEN u suradnji s ugarskom i nimškom manjinom u Slovačkoj. O novom predsjedničtvu glasali su i zastupniki Hrvatskoga centra mag. Tibor Jugović, Gabriela Novak-Karall i Petar Tyran. Za predsjednika ponovo je odibran zastupnik madjarske manjine u Rumunjskoj i član Europ­skoga parlamenta Vincze Loránt. Za potpredsjednike su odibrani Daniel Alfreider Ladinac iz Južnoga Tirola i zamjenik zemaljskoga poglavara u Južnotirolskoj vladi, nadalje Halit Habip Oğlu, zastupnik turske manjine u Zapadnoj Trakiji, Gösta Toft, zastupnik nimške manjine u Danskoj, Vla­di­mir Ham, zastupnik nimške ma­nije u Hrvatskoj, Angelika Mlinar, zastupnica koruških Slovencev i bivši član Europskoga parlamenta, Bahne Bahnsen, zastupnik sjeverofriske manjine u Nimškoj.

 

Prvi dan kongresa Fuen-a je bio posvećen jubileju 70-ljet­noga postojanja. U okviru fo­ruma su četiri bivši predsje­d­niki, i to koruški Slovenac Reginald Vospernik, Juž­no­tirolac Christoph Pan, Reto­romanac Romedi Arquint i Hans Heinrich Hansen, Ni­mac iz Danske dali pogled u svoje ere. Ali naravno su pri kongresu i učinili pogled i u budućnost ove medjunarod­ne organizacije ka pokriva zapravo cijelu Europu.

POŽUN — Gradišćanski Hr­vati su profitirali od suradnje u Fuen-u, je rekla Gabriela No­vak-Karall od Hrvatskoga cen­tra u Beču i misli, da će se ova medjunarodna organizacija ka­ko jur u zadnji ljeti dalje pro­širiti i da će se sve već zajednic i manjin učlaniti u organizaciju. Med europskimi manji­nami se kažu velike razlike ča se tiče njevoga pravnoga polo­žaja. Dokle jedne imaju pod­upiranje i prava u svakom po­gledu, druge trpu pod politi­čkom situacijom u svoji država ili nisu ni oficijelno prizna­te. Fuen je u prvom redu organizacija solidarnosti, to zna­či da se onim u čemernom po­­ložaju pomaže je naglasila Ga­briela Novak-Karall.

Gradišćanski Hrvati su s Hr­vatskim kulturnim društ­vom jur jako dugo zastupani u Fu­en-u. U prošlosti su bili zastupani u predsjedničtvu a osebuj­no aktivni su bili u djelatnoj grupi slavskih manjin unutar Fuen-a. Hrvatski centar u Be­ču je od 2012. ljeta aktivan u ovoj Federalističkoj uniji europskih narodnih grup. Gab­ri­ela Novak-Karall je rekla za Hrvatsku redakciju Orf-a Gra­dišće kako je osvidočena, da je društvo profitiralo od ovih medjunarodnih kontaktov i razmjeni iskustav.

Pri kongresu u Požonu su odibrali i novo predsjedničtvo. Dosadašnji predsjednik Vin­cze Loránt je na daljnja troja ljeta potvrdjen u funkciji. I tri od ukupno 6 potpredsjednikov su ostali isti. Novi potpredsjed­niki su nastali koruška Slove­n­ka Angelika Mlinar, Vladimir Ham, Nimac iz Hr­vatske i Ba­h­ne Bahnsen, Friz iz Nimške.

Loránt Vincze predsjednik Fuen-a je kritički napomenuo, da neke države ne činu dost za manjinska prava i da Fuen na rezolucije prošloga kongresa još nije dostao pravih odgovo­rov. To znači da Fuen ima još čuda zadać i punu agendu za dojduće ljeto. Na aktualnom kongresu je spravišće delegatov zaključilo rezolucije, ke se ti­ču konkretnih nedostatkov manjin u Grčkoj, Estoniji, Albaniji, Gruziji i Bulgariji.

Ključne riči za novu službenu periodu da su stabilnost i eficijentnost, je rekao predsjed­nik Vincze Loránt. Fuen da će biti jače usmiren na to, da svo­jim članom nudi usluge a eficijentan neka bude tim, da na­stavlja lobiranje, jer da je po­tri­ban prelom u europskoj politiki.

Pri kongresu su predstavili i novu webstranicu, na koj je u obliku zemljopisne karte do­kumentirano, u ki zemlja se na ki način kršu manjinska prava.
(uredn.)

Kategorije

Slike