Anita Zemljak (54), rodom iz Uzlopa, je nova peljačica Odiljenja za kulturu Grada Beč. Tim je dosadašnja direktorica, poslovoditeljica društva Basis Kultur Wien a tim i najviša činovnica za kulturne posle u Beču nastala direk­torica toliko važnoga odjela u Beču s deset referatov, ki raspolaže s budžetom od 210 milijuni eurov. Anita Zemljak se je probila pri hearingu i je 14. junija preuzela pe­ljanje odiljenja MA 7 Grada Beč.

BEČ — MA 7, komu od nedavna predstoji Anita Zemljak, se sastoji od deset referatov — film, novi mediji, moda, likovna umjetnost, literatura, kulturno nasljedje (jerb), dramska umjet­nost, znanost, muzika i interkulturalnost. Tim je Anita Zemljak odgovorna i za sva manja i sridnja kazališća, ka ne pripa­daju Savezu, a takaj je nadležna i za Bečke svetačne igre.

Anita Zemljak je jur 34 ljeta dugo aktivna u različni funkci­ja u kulturnoj politiki, od toga je osam ljet dugo stala na če­lu kabineta bečkoga grad. savjetn. za kulturu; Harrija Ko­pietza.

U odiljenju MA 7 grada Beča je zaposleno 60 ljudi, prora­čun, budžet iznaša 210 milijuni E na ljeto. Kako je Anita Z­em­ljak rekla u razgovoru s Hrvatskom redakcijom ORF-a Gra­diš­će „…izazov će biti obdržati visok standard kulturne ponude grada Beča glede predstojećega sniženja budžeta“.

Do pred kratkim je Anita Zemljak — u mladji ljeti je bila i strastvena tamburašica u Tamburici Uzlop — čelnica društva „Basis.Kultur.Wien“, ča je zapravo Bečki zavod za obrazova­nje odraslih u okviru čega je ona izmislila festival „Wir sind Wien“. 8. po redu ovakov festival je pred kratkim završio. U­č­lanjena su kulturna društva u Beču ka djeluju dobrovoljno.

Kategorije