Petar Tyran

Očito se je u manjinskom a posebno i u hrvatskom novinstvu pripravljaju temeljite i dalekosežne pro­mje­ne. Čim već sami u tom sudjelujemo, ali pred svim i odlučimo, tim bliže ćemo doj­ti tomu, ča zaista kanimo — u prvom redu i tomu ča nam je potribno. S pogledom na novi Zakon o mediji, uklj­u­či­vši naravno i manjinske na­rodnosne medije, a tim i tiskanice mora ovisiti najprvo o nami sami kako i ča će biti u budućnosti. Pri tom ćedu svi u dojdući tajedni i miseci mo­rati čim točnije pojasniti, ka­­ko predvidjaju nastaviti i je­zično i sadržajno i po op­se­gu i koliko snage kanimo i mo­ra­mo uložiti u naše novi­n­stvo.

Za Glasnik Dijeceze Že­ljezno, Novi glas Hak-a, Gl­a­silo Hkd-a, Panonski ljetopis Pain-a i moguće druge ti­skanice ćedu, naravno odlu­čiti i odgovarati dotični iz­da­vači. U pogledu na tajednik Hrvatske novine, ki stoji lje­tos jur u 110. ljetu izlaženja je to po sebi razumljivo Hrvat­sko štamparsko društvo u do­govoru s uredničtvom odnosno i obrnuto. Kod Hrvat­skih novin vidimo u bīti neprekid­no kroz svih 110 ljet od 1910. ljeta da su svi sloji naroda i sva hrvatska partijskopoliti­čka i nadstranačka društva i organizacije zainteresirane  na neprekidnom i redovitom izlaženju a tim kanu i uti­ca­ti na sadržaj i jezik.

Po­jačano to moremo opaziti opet i u minuli tajedni i miseci, otkada se je počelo širiti da bi znamda došlo do promjene u uredničtvu. Sada odredjeni krugi opet vidu šan­su i mogućnost pojačano uti­cati na političku i društvenopolitičku kao i jezičnu liniju Hrvatskih novin. To je na jednu stranu pravoda velik kompliment, jer svi u Hrvat­ski novina vidu uglavnom „svoje novine“ iako oni sami znamda još i objavljuju svoj društveni list. Na drugu stranu triba jasno reći, pisati i po­kazati, da su Hrvatske novi­ne tajedne — znamda koč i dnevne novine — za sve gradišćanske i ostale zainteresirane Hrvatice i Hrvate. Da pišu o nji i za nje i da pri tom imaju i važnu društvenopolitičku, kulturnu i jezičnu zadaću, ka mora stati, a narav­no i stoji, iznad seoskih, lokal­nih ili regionalnih interesov.

Upravo sada u ovi dani, kada svečujemo skupa s Orf-om 40 ljet hrvatskih emisijov na regionalnom valu, si smi­mo mirno predočiti, kakove su tada bile glasine od onih, ki nisu vjerovali u ove hrvat­ske emisije (Zač to?, Gdo će to slušati?, Gdo će to nači­ni­ti? Gdo će to razumiti? Gdo će to platiti?, Nije dost materi­ja­la! itd.) a narav­no kod onih, kim to nije bilo u interesu, jer su u svojem o­d­bijanju bili ta­ko dalekovidni, da su si mo­gli zračunati da ćedu radio- i TV-emisije sigurno pozitivno uticati na ljude. A ča smo ta­da postigli kod Orf-a zač to ne bi sada post­i­gli kod savezne vlade u po­gl­e­du na tiskane medije!? Ako je interesu čim već nas i ako to kanimo dost jasno i glasno, bit će toga!

Kategorije