Petak 9. i subotu, 10. dece­m­bra u Vukovaru (hotel Lav, J. J. Strossmayera 18.) su održali tretu sjednicu Savj­e­ta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. „Hrvatska vas tri­ba, a ova Vlada vas sluša i ču­je“ — započela sjednica Savjeta za Hrvate izvan RH.

VUKOVAR — Vukovarska sjednica bila je prigoda i za obilazak memorijalnih mjest iz Domovinskoga boja u gra­du Vukovaru. Uz Zvonka Milasa, državnog tajnika Središnjega državnoga ureda za Hrvate iz­van Republike Hrvatske, pre­d­stavniki Hrvatov izvan Repub­like Hrvatske odali su po­čast poginulim i žrtvam Domovin­skoga boja.

Člani Savjeta su se susreli i predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar Kita­­rović tr predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Takaj gradona­čelnik grada Vukovara Ivan P­e­nava upriličio je svečani prijam za člane Savjeta.

Savjet činu predstavniki hrvatskih zajednic iz cijeloga svi­ta ki zajedno s predstavniki dr­žavnih tijel i institucijov, Kato­ličanske crikve i organizacijov civilnoga društva u Hrvatskoj imaju zadaću pomagati hrvat­skoj vladi u kreiranju i proved­bi politike, aktivnosti i progra­mov u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Zastup­ljenost Hrvatov izvan Republi­ke Hrvatske u Savjetu Vlade RH odredjena je sukladno br­o­j­nosti i značaju Hrvatov u doti­čnoj državi, aktivnosti i povezanosti zajednice s Repub­li­kom Hrvatskom, kao i djelu na afirmaciji ugleda i interesov R­e­publike Hrvatske. Tako bo­sa­n­sko hercegovački Hrvati ima­ju 9, hrvatska manjina u e­­urop­ski i susjedni zemlja 17, a hrvatsko iseljeničtvo 29 predstavnikov.

Sjednicu u petak su otvorili  Nevenko Herceg, predsjednik Savjeta i Zvonko Milas, držav­ni tajnik Središnjega državn­o­ga ureda za Hrvate izvan RH.

„Hrvatska vas triba, a ova Vlada vas sluša i čuje“ po­ru­čio je Andrej Plenković, predsje­d­nik Vlade Republike Hrvatske obraćajući se predstavnikom hrvatskih zajednic iz cijeloga svita tijekom trete sjednice Sa­vjeta u Vukovaru. „Vlada, Hr­vatski sabor i predsjednica R­e­publike, kao i sva ministarstva vodu računa o doprinosu ise­ljenikov tr perspektivam surad­nje s iseljenom Hrvatskom“ — naglasio je premijer i poručio da je Vlada RH otvorena za su­gestije i prijedloge tr da želji u partnerskom duhu nastaviti su­radnju i unapredjivati medjusobne odnose s Hrvati izvan Republike Hrvatske.

Hrvatskoj manjini pripadaju one narodne grupe, ke su se jur pred stoljeći iselile, kao npr. gradišćanski ili moliški Hrvati, i ki živu u granični zemlja Hrvatske, ada Hrvati u Ugarskoj ili Srbiji. U hrvatsko iseljeničt­vo ubrajaju i one, ki su se u p­ro­šlih 100 ljet iselili iz H­rvatske u Sad, Kanadu i Australiju.

Kategorije