Drugoga dana Kongresa E­u­ropske pučke/narodne str­an­ke (Epp) u Zagrebu izabran je novi-stari glavni tajnik stra­nke. Delegati ki su po prethodnom glavnom danu ostali u Areni, promišljali su nove strategije za novo europsko poglavlje. Onde je bio i austrijski Sebastian Kurz.

ZAGREB — 26. kongres Eu­ropske pučke (narodne) stran­ke nije donesao presenećenje ča se vrha stranke tiče. Po izboru jedinoga kandidata Polja­ka Donalda Tuska za predsjed­nika, reizborni mandat gla­v­noga tajnika osvojio je Španjo­lac Antonio Lopez-Isturiz. Za vrime glasovanja održan je i panel o klimatski promjena, temi s kom se pučani želju baviti u svoji budući politika.

Naime, potom kad su im na zadnji europski izbori Ze­leni oteli dio mandatov, pučani se okreću klimi ka im nije bila odveć privlačna. Da se sta­re navike sporo, poljacko mi­njaju govori i napol prazna z­a­grebačka Arena u koj se je ov dan bistrila okolišna politika.

Izmed ostaloga čulo se je ka­ko su pučani iznimno zabrinuti zbog emisijov stakleni­čkih plinov i otapanja polarnoga leda ki prijetu životu kakovoga poznajemo. „Suočeni s alarmantnimi znanstvenimi dokazi, gradjani tražu već. Neki lju­di u našoj političkoj obitelji mi­slu da ovu temu tribamo o­staviti Zelene. Ja mislim da je to pogrišno. Velika većina naših gradjanov traži akciju, a mi smo politička obitelj ka triba done­sti rješenja ka nećedu biti ide­o­loška borba, već upotreba teh­nologije s niskom emisijom ug­ljičnoga dioksida“, objavio je Christian Kramer, zamjenik glavnoga tajnika Epp-a.

Finale kongresa obilježilo je i nekoliko programatskih govorov ki su ukazali na potencijalne pogibelji za „kršćansku Europu“ kako je vidi velik dio pučanov, narodnjakov. Osim ča je najavio da ćedu pobijediti, kako veli populističke diletante — pokret „5 zvijezd“, pred­sjednik stranke Forza Italia Silvio Berlusconi ukazao je na navodne pogibelji ke se Europi grozu s istoka i juga. I sve to uz spominjanje Jezuša Kristu­ša, starog Rima i Grčke.

Naime, na širjem planu Ber­lusconi naglašava potrebu za zajedničkom europskom voj­skom ka bi tribala biti peljaju­ća vojna sila i brana pred potencijalnim velikim migrant­skim valom iz Afrike. Osim to­ga, naglasio je pogibelj od komunizma i posebno Kine, ku smatra prijetnjom budućim ge­neracijam Europejcev. „Mi nismo podaniki kako su to livičari. Mi nismo kao Kina. O­n­de su gradjani kroz cijelu povijest, i cesarsku i komunisti­čku, bili podaniki“, govorio je ov delegat na kongresu.

I mandatar buduće austrij­ske vlade tr predsjednik Na­rodne stranke Austrije (Övp) Se­bastian Kurz govorio je o Kini kao svitskoj sili s nagla­skom na drugačije poimanje države tr različiti politički sustav. „Trebamo se pobrinuti da ne budemo samo promatrači na svitskoj sceni u idućem desetljeću. Koncentrirajmo se na tehnološki razvoj i gospodare.

Na razini zanimljivosti inte­­r­pretirala se je činjenica da u Zagreb nije bio pozvan ma­dj­a­r­ski premijer Viktor Orbán ki bi se sigurno pronašao u riči talijanskoga kolege Berlusconi­ja. Naime, Epp je suspendirao njegovu stranku Fidesz ljetos u mar­cu zbog kršenja demokrat­skih standardov. Konačnu odluku o ovom slučaju Tusk će, kako je objavio u Zagrebu, do­nesti krajem januara idućega ljeta. S komentarom da i „njegova mašta ima ograničenja“, Tusk je odbacio mogućnost da se pučanom pridruži talijanska populistička Liga Ma­tea Salvinija.

(uredn.)

Kategorije