Unutar Federalističke unije europskih narodnosti (FUEN) gradišćanski Hrvati su jur desetljeća dugo zastupani, ne samo kao člani nego i u različni odborni i predsjednički funkcija, aktualno Hrvatsko kulturno društvo u Gradiš­ću i Hrvatski centar – Beč zastupaju gradišćanske Hrvate u Austriji i ukupno imaju šest glasov (svaki po tri). Kongres su održali od 20. do 24. junija 2018. u gradu Le­e­uwarden (na friskom Ljouwert), kih 130 km sjeverno-istočno od Amsterdama. Domaćin je ov put bio Sa­vez Zapadnih Frizov u Nizozem­skoj. Gradišćanske Hrvate su zastupali Gabriela Novak-Karall, Tibor Jugović i Pe­tar Tyran.

LEEUWARDEN (LJOUWERT) — Jedna od glavnih te­­m­ov ovoljetnoga kongresa FUEN-a je bila nedavno uspješno završena Europska inicijativa gradjanov Minority SafePack Initiative (Mspi). O ovoj temi je na kongresu rekao Petar T­y­ran da u Austriji nažalost ni­su prešli prag od 13.500 potpiskov, čemu je najvjerojatnije bio uzrok visok prag potribnih re­gistracij­skih podatkov i da je bio rok prekratak za postign­u­će cilja. Ali ova inicijativa je konačno pokazala, da je pre­ma kraju roka sve veći broj i visokih političarov Gradišća i Austrije potpisalo Mspi i tim su jasno pokazali da su za di­zanje pitanja manjinskih prav i na europsku razinu. Iz toga bi se moglo zaključiti, da bi se u budućnosti i „doma“ mogli zalagati za poboljšanje ma­nji­n­skih prav u Austriji, a posebno i za novi medijski zakon, u kom bi se posebno zgledalo i na m­a­njinske medije, pred svim i ti­skanice, kao npr. Hrvatske novine ili Novice kod koru­ških Slovencev.

Kako je naglasila Gabriela Novak-Karall, koordinatorica austrijskoga komiteta za Mspi-kampanju, postignuti broj od oko 9.700 potpisov u Austriji, a ukupno 1,320.000 širom Eu­rope, jasno pokazuje da je ma­njinsko pitanje vrlo aktualno i da postoji jasna želja da se obramba manjin u pojedini ze­mlja diže na skupnu, čim vi­šu europsku razinu.

Ljetošnje tematsko težišće je bilo vezano uz regiju Friske i narodnost Zapadnih Frizov i glavni grad regije Leeuwarden (Ljouwert), ki je ljetos Europ­ski grad kulture, s posebnim te­žišćem na većjezičnosti i mnoštvu različnih jezikov u Europi. Friski jezik, iako je jako ugrožen, ima jako veliku potporu sa strane regije Friske u sjevernoj Nizozemskoj, a odvajaju se i velika financijska sredstva za čuvanje, bilježenje i daljerazvijanje ovoga jezika. Imaju jako bogatu izdavačku djelatnost, vrlo dobro izgradje­ne obrazovne, društvene, kul­turne, medijske kao i politi­čke strukture. Dvojezičnost (uz ni­zozemski) je vidljiva zapravo na svakom nuglju, iako se Fri­zi isto teško boru protiv asi­mi­la­cije i nestanka svojega jezika.

Generalno spravišće FUEN-a u okviru kongresa je jasno pokazalo da se stalno širi obitelj članic ove medjunarodne zajed­nice, ka je utemeljena 1949. lj. i u koj je npr. Zlatka Gieler bi­la duga ljeta potpredsjednica, a Gabriela Novak-Karall je jur u drugoj periodi članica tzv. »Dialog-Foruma«. Uz tursku manjinu na Kosovu kao asoci­rani član FUEN-a jednoglasno je primljena Zaklada »Agostina Piccoli«, obrazovna, kulturna i izdavačka inicijativa moli­ških Hrvatov iz Mundimit­ra. Ovu svoju zakladu kao i moli­ške Hrvate uopće je predstavio predsjednik zaklade, Antonio Sammartino. Hrvatska deleg­a­cija iz Austrije je značajno po­držala kandidaturu moliških Hrvatov, da budu primljeni u obitelj FUEN s u medjuvrime­nu već od 90 organizacijov n­a­cionalnih manjin, narodnosti i etničkih skupin iz cijele Europe i pograničnih regijov Europe (npr. Kavkaza ili Sibira).

Kako je rekao Tibor Jugović, rezimirajući ov kongres u Nizozemskoj, „uvijek je doživalj se susresti sa zastupniki narod­nih grup iz različnih zemalj i regijov Europe, i od njih do­zna­ti, kako se oni zalažu za svoja prava i svoj opstanak. Pri tom se uvijek moru i dostati nova spoznanja, kako pristupiti otv­o­renim pitanjam i uvidjati, ka­ko drugi rješavaju zahtjeve i po­trebe svoje narodne grupe.“ Kako je nadalje rekao Tibor Ju­gović, „predivan je doživljaj se družiti s ljudi s najrazličitijih jezikov i porijeklov, a pri tom uvijek najti konsens i spora­zumivanju u skupnom dru­že­nju i prijateljstvu.“

Dojdući kongres FUEN-a će biti 2019. lj. u Ukrajini, a 2020. ljeta će ga organizirati madjar­ska manjina u Slovačkoj u Ko­­ši­ca (Kassa/Kaschau).

(ur.)

Kategorije