»Strukture i skulpture« je naslov odnosno geslo izložbe likovnih umjetnin ku su subotu, 16. junija otvorili u Gerištofu. U maloj galeriji Herberta Pauliča izlažu dvi umjetnice i jedan umjetnik, ki se samo u slobodnom vrimenu bavu slikanjem i kiparstvom. To su rodjena Slavonka Eva Valić, Greta Mikula iz Novoga Sela i koruški Slovenac, Herbert Paulič. Ove tri umjetnike je predstavila i izložbu otvorila lektorica na Bečkoj slavistiki mr. dr. Zorka Kinda-Berlaković.

Muzički je otvaranje pratila nedavno stoprv utemeljena tamburaška grupa, koj bi odgovorni najvolili dati djelatni naslov Kugini tamburaši jer su se našli u Kugi i onde je redovito vježba mr. Gizela Čenar. Kacavida je pak brojnu publiku kašnje još oduševila kratkim nastupom. 

 

GERIŠTOF — Uz KUGU u Velikom Borištofu, kade redovito izlažu svoje slike domaći, pretežno i sridnjogradišćanski likovni umjetniki, med njimi pred svimi i Hrvati i Hrvatice, i uz farski dom u Malom Borištofu, kade Društvo kultura na selu dva ili tri krat u ljetu predstavlja znamenite likovnjake, ki su stekli priznanje i daleko i izvan austrijskih granic odnosno su korifeje npr. u Hrvatskoj, sada i Herbert Paulič u malom privatnom prostoru u sridnjogradišćanskom Gerištofu etablira svoju galeriju. Veliku pažnju u javnosti je povuklo na sebe jur lani prilikom DANA MLADINE u ovom malom hrvatskom selu izložba domaćih i mladih umjetnikov. Sada je Paulič proširio mladu „biografiju“ ove svoje galerije i ju proširio za dvoja imena. Uz svoja djela u toj galeriji Paulič naime kaže i skulpture Eve Valić i Grete Mikula. Sve tri umjetnike je predstavila mr. dr. Zorka Kinda-Berlaković:

Eva Valić, kiparka, je u glavnom zanimanju zapravo liječnica i dohadja iz Hrvatske, iz slavonskih ravnic, a ta panonska širina i prostor bez uskih granic se vidi i u nje umjetničkom stvaralačtvu, kade široko komponira svoje figure. Pred 20 ljet je Eva Valić došla u Austriju, najprvo djela kao znanstvenica Sveučilišća u Beču, sada u Auva-u kao doktor rada i toksikolog. Četire semestre dugo je pohadjala tečaj kiparstva u Umjetničkoj narodnoj visokoj školi u Lazarettg. u Beču. Tema nje stvaralačtva su ljudi — načinja glave i figure, tijela. Sama je rekla da je počela ovim hobijem pred trimi ljeti i da ju ovo djelovanje jako veseli, da joj načinja veliko zadovoljstvo.

 

Greta Mikula, rodjena 1952. u sjeverogradišćanskom Novom Selu. Od 1970. do 1977. studira na Sveučilišću u Beču (Filozofski fakultet) i na Institutu za tumače i prevoditelje u Zagrebu. Po završetku studija na Bečkom sveučilišću i Zagrebu djela kao prevoditelj i tumač i se je u 80.-ti ljeti zaposlila i u različni poduzeći. Jur već od 25 ljet se bavi umjetnošću, i to ne samo kiparstvom. 1985. je pohodila Umjetničku Narodnu visoku školu u Beču kade se izobrazi u crtanju akta u razredu Fritza Martinza. Slijedu dvi ljetne akademije u Gerasu, onde je u razredu za kiparstvo kod Gerde Fassl. U 2003. pohadja Scuola di Scultura di Peccia u Švicarskoj i to razred za kiparstvo kod Alexa Naefa, u 2007. International Summer Academy for Fine Arts and Media Technology Venice, razred za slikarstvo kod Wolfa Werdigiera pa 2010. - ’12. Umjetnička narodna visoka škola u Beču, razred za kiparstvo kod Klausa Henkelmanna.

 

Herbert Paulič je umjetnik a ujedno i domaćin, ki je priredio ovu izložbu. Rodom koruški Slovenac iz Železne Kaple, se je on udomaćio i kod nas gradišćanskih Hrvatov, a žena Klaudija mu je iz Gerištofa. Studij Slavistike Herberta Pauliča  pelja u Beč. U svojoj disertacija se bavi fenomenom „Bukovništva“ u koruškoslovenskoj kulturnoj i literaturnoj povijesti, ka je u Mohorjevoj izašla kao knjiga u seriji Studia Carinthiaca Slovenica (5. tom). Potom ga njegovo zvanje pelja u svit u Englesku, Fancusku, Ugarsku, Sloveniju a sada je u Zagrebu direktor nekoga austrijskoga poduzeća u financijskom sektoru. Pred kih deset ljet, kada je izlagao u KUGI je bio pretežno okupiran slikarstvom. Pred kih osam ljet se je posvetio fotografiji a 2004. lj. diplomirao je na Školi za umjetničku fotografiju kod Friedla Kubelka. Ovput Herbert Paulič izlaže svoje strukturne slike. Kod slikanja djela u različni tehnika a momentano pretežno strukturno slikanje. Strukture kažu sigurno svakomu od nas drugi i drugačiji put. Strukturno slikarstvo nudi Pauliču mogućnost da djela na veliki formati, ča mu leži jako na srcu. Na posebno zanimljiv način nam to kažu dva izloženi črni kipi s naslovom „Svemir je zeleni zmaj“. A tim je Zorka Kinda-Berlaković i oficijelno otvorila ovu izložbu. Sada su onde samo još slike H. Pauliča.

(ur.)

Kategorije

Slike