Savjetodavajući komitet (Advisory Committee/Beratender Ausschuss) o Okvirnoj konvenciji za obrambu nacionalnih manjin Europskoga vijeća sastao se je 21. i 22. februara u Bolcanu u Južnom Tirolu sa zastupniki narodnih grup i savjetniki različnih držav. Domaćini su bili Južnotirolci i Europska akademija. Tema seminara je bila tematski komentar o jezični prava, ka su osigurana u Europskoj okvirnoj konvenciji. Ova okvirna konvencija je u Austriji u valjanosti od 1998. ljeta. Savjetodavajući komitet je jur u prošlosti izdao tematske komentare o izobrazbi (2006. lj.) i o pravi participacije manjinskih pripadnikov (2008. ljeta). Gradišćanske Hrvate je zastupao mr. Joži Buranić (HKD).

 

BOLCANO — Trenutno se djela na novom tematskom komentaru o jezični pravi. Iz Austrije su u ovom Savjetodavajućem komitetu sudjelivali dr. Brigitta Busch kao stručnjak za okvirnu konvenciju, poslana od vlade, i mr. Joži Buranić, ki je zastupao austrijske narodne grupe u ime Centra austrijskih narodnosti.

Brigitta Busch od sveučilišća u Beču je mjerodavno djelala na prvom nacrtu. Bilo je važno, da se aktualni primjeri iz Austrije isto čuju i uključu u opću diskusiju.

 

Sa strane narodnih grup iz Austrije vrlo važna je tema jezičnih prav narodnih grup izvan „priznatoga teritorija“, to je za gradišćanske Hrvate do sada samo Gradišće. Urbanski centri su istotako važni za opstanak narodnih grup, jer u medjuvrimenu mjerodavni dio narodne grupe živi, djela i sudjeluje u društvenom smislu naprimjer u Beču. 

 

Nadalje se je ispostavilo, da većjezično podučavanje u čuda držav nije dost dobro razvijeno i da izobrazba učiteljev nije prilagodjena na potriboću heterogene situacije u škola, ča se tiče znanja manjinskoga jezika. To isto se mora reći i za Gradišće, kade triba izdjelati novi koncept većjezičnoga podučavanja tr novi pedagoški koncept kao odgovor na stvarnost u škola. Učiteljem se mora pomoći u njevom svakidanjem djelovanju, jer situacija je drugačija nego još pred dvajset ljet.

 

Narodne grupe imaju pravo na kvalitativno podučavanje, a k tomu slišu i novi koncepti za izobrazbu učiteljev. 

 

Ov tematski komentar razjasnuje i druge teme, ke su zapišene u okvirnoj konvenciji,  kao naprimjer jezična prava u javnosti, u mediji, dvojezični natpisi, interkulturni dijalog i opća ravnopravnost.

 

Posebno se je istaknulo, da je važan dijalog s narodnimi grupami, sa zastupniki vlade i stručnjaki ovoga komiteta Europskoga vijeća. Očekuje se, da će vrijeda dojti do publikacije predlogov komiteta ministrov Europskoga vijeća za poboljšanje situacije narodnih grup u Austriji. Stručnjaki Savjetodavajućega komiteta su već u sredini 2011. ljeta objelodanili svoje mišljenje, a Republika Austrija je dala svoj stav u decembru. (vidi webstranice Saveznog kancelarstva).

 

Istotako će ljetos biti posjet stručnjakov Europskoga vijeća Austriji, i to ča se tiče monitoring-procesa u okviru Europske čarte za regionalne i manjinske jezike.

(uredn.)

Kategorije