Poštovani roditelji, poštovani staratelji/skrbniki, obra­ćam Vam se s neobičnom mol­bom i apelom. O samom ko­ronavirusu (Covid-19) ne m­o­ram Vas informirati — trenutno naši mediji detaljno izvješćavaju o tomu. Ovim sv­ojim obraćanjem željim skrenuti pozornost prije sve­ga na Vašu dicu i Vaše obitelji. Tim željim s jedne strane zašćititi naše školarice i školare, a s druge svim nam omogućiti koliko-toliko normalno funkcioniranje. Me­djutim, za to mi je potribna i Vaša pomoć i podrška — pi­še ministar obrazovanja Heinz Faßmann: 

Savezna vlada je donesla raz­lične mjere za suzbijanje ko­ro­navirusa ke se prije svega odnosu na školski sektor. Glavna svrha ovih mjer je da se za­šćitu svi oni ki su izloženi ve­ćem riziku teškoga obolijeva­nja od koronavirusa. Te mjere medjutim moru samo onda bi­ti učinkovite i uspješne ako svi udruženo djelujemo prema is­tomu cilju.

Zavisno od uzrasta Vašega diteta, do početka vazmenih praznikov imam sljedeću molbu:

Ako je Vaše dite školar ili školarica osnovne škole, nove sridnje škole, nižih razredov gimnazije ili specijalne škole, onda od srijede, 18. marca o. lj. do početka vazmenih praznikov neće imati redovnu nastavu. Ako je moguće, prosimo Vas da dite ostane doma i da se negdo doma o njemu brine. Ako ne morete organizirati da se doma negdo brine o ditetu (ako djelate u neki kritični se­ktori, prije svega u zdravstvu, na području sigurnosti, u trgo­vini prehrambenih namirnic [jila] i prometnoj infrastruktu­ri ili ako ste samohrani roditelj), onda Vaše dite more i d­a­lje pohadjati školu. Onda će se pomoću dopunskoga materija­la vježbati i produbljivati zna­nje iz već obdjelanoga gra­diva.

Ako je Vaše dite školar ili školarica viših razredov gimna­zije, neke više škole usmjeren­o­ga obrazovanja ili sridnje ško­le usmirenoga obrazovanja (npr. trgovačke škole ili struk­o­vne škole), zanatske škole odn. politehničke škole, onda neće već imati nastavu od pandiljka, 16. marca 2020. do početka vazmenih praznikov. Vaše dite triba u tom slučaju doma ponavljati i produbljivati znanje iz jur obdjelanoga gradiva. Ško­la će Vašemu ditetu u te svrhe pružiti različne nastavne materijale — i u digitalnom obliku. Dolazak po materijale za vježbanje i produbljenje zna­nja odn. po dokumente ki su za to potribni, bit će omogu­ćen uz pridržavanje oštrijih hi­gijenskih propisov.

U svakom slučaju izbigavaj­te da se o ditetu brinu bake i djedi (starioci i staramajke) i (ljudi u rizičnoj dobi od otpri­like 65 ljet pa naveć), jer to su upravo osobe ke željimo za­šći­titi na najbolji mogući način.

Morem Vas uvjeriti da Vaše dite neće propustiti nikakovo gradivo ako ne ide u školu: On­de će se samo produbljivati i ponavljati gradivo ko je jur ob­djelano.

Ukoliko imate bilo kakovih pitanj, prosim Vas da se direkt­no obratite školi. Učitelji, nastavniki i profesori su i dalje na svojem djelatnom mjestu i nastoju zajedno s nami savladati ovu vanrednu situaciju.

Odlukom da svisno smanjite osobne kontakte, dajete vri­dan doprinos tomu da ljudi u Vašem osobnom okruženju os­tanu zdravi.

Vjerujte mi: Ove prilagodbe ke se sada od svih nas tražu, ni za mene nisu jednostavne. I ja sam otac i stariotac i znam ča tako ozbiljne promjene zn­a­ču za svakodnevni život obite­lji. Uvjeren sam medjutim da sada zajedno moramo učiniti ov važan korak za našu dicu i ljude oko nas. Uvjeravam Vas da ćemo zajedno s pokrajinami i općinami, direkcijami za obr­a­zovanje i svimi svojimi podre­djenimi službami potru­di­ti se svom snagom da čim bo­lje svla­­damo naredne tajedne!

Ključne točke donesenih mjer najt ćete u Dekretu za p­o­stupanje u obrazovnom sistemu vezano za koronavirus na stranici: www.bmbwf.gv.at/corona_info
Pod ovim linkom najti ćete i svakodnevno ažurirane informacije o toj temi. 
Uz najlipše želje i zahvalnost na Vašoj suradnji
srdačno Vas pozdravljam!
Vaš
Heinz Faßmann